O KONFERENCJI

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE NA RYNKU KAPITAŁOWYM

XVII Konferencja Izby Domów Maklerskich

„RYNEK KAPITAŁOWY DLA BUDOWANIA DOBROBYTU POLAKÓW”

10-12 marca 2017 r.

Hotel BUKOVINA, Bukowina Tatrzańska

Konferencja Izby Domów Maklerskich to doroczne prestiżowe spotkanie branży papierów wartościowych w Bukowinie Tatrzańskiej z udziałem inwestorów, przedstawicieli spółek giełdowych, domów maklerskich i banków, organów rządowych, giełd i instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych.

GOŚCIE SPECJALI KONFERENCJI

 • Mateusz Morawiecki – Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów
 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

TEMATY KONFERENCJI

 • RYNEK KAPITAŁOWY DLA REALIZACJI STRATEGII NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU.
 • KAPITAŁ DLA ROZWOJU – WSPIERANIE KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ KAPITAŁU W NOWYM MODELU ROZWOJU GOSPODARCZEGO.
 • UWARUNKOWANIA ROZWOJU FIRM INWESTYCYJNYCH W POLSCE – CZY POLSKA GOSPODARKA WYMAGA SILNYCH KRAJOWYCH DOMÓW MAKLERSKICH?
 • WYZWANIA I ZAGROŻENIA DLA UCZESTNIKÓW POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO W DOBIE USUWANIA PRZEZ REGULACJE UE BARIER DOSTĘPU DO RYNKÓW LOKALNYCH.
 • INSTRUMENTY DŁUŻNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW.
 • WPŁYW MiFID II NA INSTYTUCJE FINANSOWE W POLSCE
 • CZY POLSKI RYNEK INSTRUMENTÓW CFD JEST BEZPIECZNY W PERSPEKTYWIE JEGO UCZESTNIKÓW I CZY WYMAGA KOLEJNYCH REGULACJI?
 • PRZYSZŁOŚĆ IPOs NA GPW W KONTEKŚCIE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ TRENDÓW NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH.
XVII Konferencja IDM – Zapowiedź

Prelegenci konferencji

Do grona prelegentów konferencji zaprosiliśmy najwybitniejszych praktyków i teoretyków rynku kapitałowego.

Najbardziej Aktualne Tematy

Podczas konferencji poruszymy najważniejsze tematy dla rynku kapitałowego w Polsce

Hotele

Polecamy trzy hotele:

Hotel BUKOVINA

Hotel HARNAŚ

Willa pod Miedzą

Rozmowy kuluarowe

Możliwość spotkania i rozmowy z praktykami rynku kapitałowego i inwestorami.

Materiał konferencyjny

Każdy uczestnik otrzyma aktualny program konferencji oraz materiały i gadżety przygotowane przez Partnerów konferencji.

DOŁĄCZ DO GRONA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI.

PROGRAM KONFERENCJI

PODSUMOWANIE XVII KONFERENCJI IDM

RAPORT WYZWANIA ROZWOJOWE, A OTOCZENIE REGULACYJNE I SYTUACJA RYNKOWA FIRM INWESTYCYJNYCH W POLSCE

Firma doradcza PwC we współpracy z Izbą Domów Maklerskich przygotowała raport „Wyzwania rozwojowe a otoczenie regulacyjne i sytuacja rynkowa firm inwestycyjnych w Polsce”. Publikacja zawiera wnioski i postulaty branży prezentowane podczas XVII Konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej.

Rynek kapitałowy jest jednym z najważniejszych narzędzi rozwoju innowacyjnej gospodarki. Wspiera najbardziej dynamiczne polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, dostarczając im finansowanie na inwestycje w nowoczesne przedsięwzięcia i pomaga w budowie firm o dużej skali, zdolnych do konkurowania na rynkach międzynarodowych, dostarczając środków na przejęcia.

Dziś, rynek kapitałowy wymaga pilnych działań w celu zwiększenia jego roli w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Potrzebne są m.in. regulacje dla tworzenia krajowych źródeł kapitału. Do tego konieczne jest m.in. wdrożenie reform wspierających budowanie długoterminowych oszczędności emerytalnych Polaków – w tym planowane przekazanie 75% funduszy z OFE na IKZE oraz budowa Pracowniczych Programów Kapitałowych. Konieczne jest też stworzenie lepszych warunków rozwojowych dla krajowych domów i biur maklerskich, które wspierają polskie przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kapitału a polskich i zagranicznych inwestorów w ich decyzjach inwestycyjnych. Szczególnie ważne jest  obniżenie kosztów regulacyjnych tak by ograniczyć koszty ich działalności proporcjonalnie do skali ich operacji a także, niezależnie, zmniejszenie opłat na rzecz infrastruktury/kosztów transakcyjnych, które mają wpływ na płynność rynku, będącą sumaryczną miarą konkurencyjności rynku.

Mając na względzie założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakładające m.in. oparcie wzrostu gospodarczego na wiedzy i innowacjach, przy zwiększonym udziale kapitału krajowego, środowisko domów maklerskich oczekuje przyśpieszenia prac nad opracowaniem strategii dla rynku kapitałowego.

ZOBACZ RAPORT
REPORTAŻ Z XVII KONFERENCJI IZBY DOMÓW MAKLERSKICH

WSTĘPNE PODSUMOWANIE

PROGRAM KONFERENCJI

Program PDF

PDF1
PIĄTEK 10 marca 2017r.
13:00-14:30 Rejestracja (Recepcja konferencji, Hol Główny Hotel BUKOVINA)
13:30-14:30 Lunch (Restauracja Hotel BUKOVINA, poziom 0)

OTWARCIE KONFERENCJI (sala plenarna, poziom -1)

14:40 – 14:50

Piotr Prażmo,  Przewodniczący Rady Domów Maklerskich, Przewodniczący Rady Programowej.

WPROWADZENIE DO KONFERENCJI (sala plenarna, poziom -1)

14:50 – 15:00

Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich

WYSTĄPIENIE

15:00 – 15:30

Mateusz Morawiecki – Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów

WYSTĄPIENIE

15:30 – 16:00

Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

RYNEK KAPITAŁOWY DLA REALIZACJI STRATEGII NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU – panel inauguracyjny

16:00 – 17:30

Zakres tematyczny:

 • Znaczenie krajowego rynku kapitałowego dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności.
 • Krajowy rynek kapitałowy a wspieranie polskich firm prywatnych, mających swoje centra kompetencji i zarządzania w Polsce.
 • Rola rynku kapitałowego w budowaniu przez firmy skali umożliwiającej konkurowanie wiedzą i technologią.
 • Znaczenie kapitału krajowego dla ewentualnych planów „repolonizacji” firm działających w Polsce np. w branży finansowej i energetycznej.
 • Wizerunek rynku kapitałowego i zaufanie do niego jako kluczowy element odgrywania przez rynek pozytywnej roli w gospodarce.
 • Czy rozwój krajowego rynku można uznać za wyraz patriotyzmu gospodarczego?

Zaproszeni do panelu (w kolejności alfabetycznej):

Zbigniew Jagiełło – Prezes Zarządu, PKO Bank Polski; Monika Kośko – Wiceprezes Zarządu, URSUS S.A.; Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu Izba Domów Maklerskich; Witold Słowik – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju; dr Iwona Sroka – Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; Paweł Surówka – Prezes Zarządu, PZU Życie S.A.; prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska – Prezes Zarządu; Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Moderator: Robert Stanilewicz – dziennikarz ekonomiczny

17:30-18:00 Przerwa kawowa

KAPITAŁ DLA ROZWOJU – WSPIERANIE KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ KAPITAŁU W NOWYM MODELU ROZWOJU GOSPODARCZEGO – panel dyskusyjny.

18:00 – 19:30

Wprowadzenie do dyskusji: Paweł Borys – Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju.

Zakres tematyczny:

 • Czy należy stosować zachęty podatkowe dla gospodarstw domowych, aby zachęcić ich do konwertowania części swoich oszczędności w kapitał dostępny dla przedsiębiorstw?
 • Jak ważne jest wspieranie rozwoju długoterminowych oszczędności i krajowych źródeł kapitału?
 • Wpływ planowanych zmian w systemie emerytalnym na pracowników, pracodawców, rynek kapitałowy i rozwój gospodarczy. Korzyści z przekształcenia OFE w fundusze inwestycyjne dla planu finansowania polskich firm i inwestycji infrastrukturalnych.
 • Pracownicze Programy Emerytalne i rola państwa w III filarze.
 • Rozwój długoterminowych produktów inwestycyjnych dla zwiększenia bezpieczeństwa finansowego Polaków i stabilności systemu finansów publicznych: (REITs, obligacje infrastrukturalne, etc.).
 • Wspieranie akcjonariatu pracowniczego dla rozwoju biznesu i demokratyzacji owoców wzrostu. Ulgi podatkowe i zabezpieczenia prawne konieczne, aby akcjonariat pracowniczy spełniał swoje funkcje społeczne i gospodarcze.

Zaproszeni do panelu (w kolejności alfabetycznej):

Paweł Borys – Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju; Marcin Juszczyk – Członek Zarządu, Capital Park S.A.; dr Wojciech Nagel – Prezes Rady Giełdy, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Piotr Prażmo – Przewodniczący Rady Domów Maklerskich, Członek Zarządu, Erste Securities Polska S.A.; Małgorzata Rusewicz – Prezes Izby, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych; prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański – Wiceprezes Sądu Izby Domów Maklerskich, Uniwersytet Jagielloński; Marek Wadowski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów, TAURON Polska Energia S.A.; Marcin Żółtek – Prezes Zarządu, PTE PZU S.A.

Moderator: Robert Stanilewicz – dziennikarz ekonomiczny.

19:30-21:00 Przerwa
SOBOTA 11 marca 2017r.
7:00-11:00 Śniadanie (Restauracja Hotel BUKOVINA, poziom 0)
12:30-13:30 Lunch (Restauracja Hotel BUKOVINA, poziom 0)

UWARUNKOWANIA ROZWOJU FIRM INWESTYCYJNYCH W POLSCE – CZY POLSKA GOSPODARKA WYMAGA SILNYCH KRAJOWYCH DOMÓW MAKLERSKICH? - panel dyskusyjny

13:30 – 14:45

Wprowadzenie do dyskusji: Prezentacja Raportu nt. uwarunkowań dla rozwoju i znaczenia gospodarczego domów maklerskich w Polsce. Mateusz Walewski – Starszy Ekonomista, PwC Polska Sp. z o.o. 

Zakres tematyczny:

 • Co zrobić aby podstawowa działalność maklerska była opłacalna? Czy też firmy inwestycyjne skazane są na większą dywersyfikację przychodów? Czy to właściwy kierunek?
 • Czy koszty implementacji regulacji UE są adekwatne do skali działania firm inwestycyjnych w Polsce? Ryzyka wyjścia firm inwestycyjnych z przeważającym kapitałem zagranicznym spod polskiej jurysdykcji prawnej. Jakie mogą być skutki dla firm inwestycyjnych i polskiego rynku kapitałowego?
 • Czy wprowadzenie jednolitej licencji bankowej może prowadzić do marginalizacji usług maklerskich? Czy bankom będzie się opłacało prowadzić obsługę inwestorów i emitentów: konkurencja między produktami bankowymi i rynku kapitałowego?
 • Szanse niezależnych domów maklerskich w rywalizacji z bankami.

Zaproszeni do panelu (w kolejności alfabetycznej):

Tomasz Bardziłowski – Wiceprezes Zarządu, Vestor Dom Maklerski S.A.; Marcin Obroniecki – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego; Filip Paszke – Dyrektor, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego; Witold Stępień – Prezes Zarządu; Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.; Piotr Teleon –  Z-ca Dyrektora Domu Maklerskiego ds. Rozwoju Usług i Systemów; Mateusz Walewski – Starszy Ekonomista, PwC Polska Sp. z o.o.; Grzegorz Zawada – Wiceprezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju.

Moderator: Robert Stanilewicz – dziennikarz ekonomiczny

14:45-15:00 Przerwa kawowa

WYZWANIA I ZAGROŻENIA DLA UCZESTNIKÓW POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO W DOBIE USUWANIA PRZEZ REGULACJE UE BARIER DOSTĘPU DO RYNKÓW LOKALNYCH. - panel dyskusyjny

15:00 – 16:15

Wprowadzenie do dyskusji: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Prezes Zarządu, CFA Society Poland.

Zakres tematyczny:

 • Zmiana układu sił na rynkach kapitałowych w UE w wyniku Brexit – szansa czy zagrożenie dla pozycji rynku polskiego w kontynentalnej Europie.
 • Unia Rynków Kapitałowych w Europie: szansa czy zagrożenie? Jakie są ryzyka i wyzwania dla regulatorów, giełd, izb rozliczeniowych, krajowych domów i biur maklerskich oraz inwestorów w związku z inicjatywą integracji rynków kapitałowych w UE?
 • Jaki jest wpływ regulacji UE na kształt polskiego rynku kapitałowego? Skutki wprowadzenia regulacji europejskich dla wzrostu konkurencji zagranicznej w Polsce.
 • Swoboda wyboru miejsca emisji przez polskich emitentów w Europie w kontekście utrzymującej się słabości polskiego rynku kapitałowego.
 • Spadający udział inwestorów indywidualnych na GPW wobec wysokich kosztów działania TFI, niskich stóp zwrotu na rynku polskim oraz szerokiej gamy produktów oferowanych polskim inwestorom na rynkach zagranicznych.
 • Czy migracja kapitału zgromadzonego w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych na rynki zagraniczne jest nieuchronna? Jaki to będzie miało wpływ na zdolność pozyskiwania kapitału przez polskie przedsiębiorstwa?

Zaproszeni do panelu (w kolejności alfabetycznej):

Grzegorz Chłopek – Prezes Zarządu, Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.; Jacek Kubas, Principal, Local Currency and Capital Market ,Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju; Sławomir Panasiuk – Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; Krzysztof Polak – Dyrektor, Biuro Maklerskie Alior Bank S.A., Marek Szuszkiewicz – Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego.

Moderator: Robert Stanilewicz – dziennikarz ekonomiczny.

16:15-17:00 Przerwa kawowa

WYSTĄPIENIE – POLSKA HUBEM INNOWACYJNOŚCI Paweł Surówka – Prezes Zarządu, PZU Życie S.A. (Sala B)

16:45 – 17:00

INSTRUMENTY DŁUŻNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW. - panel dyskusyjny (Sala B)

17:00 – 18:00

Wprowadzenie do dyskusji: Konrad Wilczak – Principal Banker, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Zakres tematyczny:

 • Jak uwiarygodnić rynek obligacji korporacyjnych: agencja ratingowa i jej znaczenie na rynku? Czy upowszechnienie kultury ratingu jest warunkiem koniecznym dla podniesienia bezpieczeństwa inwestowania i rozwoju rynku obligacji korporacyjnych?
 • Rola funduszy emerytalnych i ubezpieczycieli jako kluczowych kategorii inwestorów o długim horyzoncie inwestycyjnym.
 • Rynek euroobligacji a lokalny rynek obligacji złotowych z punktu widzenia emitenta.
 • Rola rynku Catalyst i BondSpot jako transparentnych platform obrotu.
 • Przyszłości rynku listów zastawnych.

Zaproszeni do panelu (w kolejności alfabetycznej):

Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BondSpot S.A.; Ewa Małyszko – Prezes Zarządu, TFI BGK S.A.; Remigiusz Nawrat – Wiceprezes Zarządu, PKO TFI; dr Maciej Grabowski – Uniwersytet Gdański; Marcin Żółtek – Prezes Zarządu, PTE PZU S.A.

Moderator: Konrad Wilczak – Principal Banker, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Prezentacja Firmy LIST Polska (Sala C)

16:45 – 17:00

WPŁYW MiFID II NA INSTYTUCJE FINANSOWE W POLSCE. - panel dyskusyjny (Sala C)

17:00 – 17:45

Wprowadzenie do dyskusji: Aleksander Śmidowicz – Radca Prawny, Ekspert ESMA.

Zakres tematyczny:

 • Czy MiFID II oznacza rewolucję w podejściu do oferowania produktów finansowych? Jeżeli tak, jakie będą związane z tym negatywne lub pozytywne  skutki w stosunku do klienta?
 • Wpływ dyrektywy na polski rynek domów/biur maklerskich: czy zmiany wymuszą konsolidację rynku?
 • Rozdzielenie płatności za usługi analityczne i doradcze od prowizji maklerskich: w jakim modelu będzie funkcjonował polski rynek usług doradczych i analitycznych? W oparciu o pieniądze klientów funduszy (Research Payment Account lub Commssion Sharing Arrengements) czy firm zarządzających płacących bezpośrednio ze swoich środków?
 • Potencjalne obniżki stawek prowizji maklerskich od transakcji a pokrycie analityczne spółek małych i średnich?
 • Wpływ MiFID II na dystrybucję jednostek funduszy inwestycyjnych.
 • Czy Polska będzie miała swobodę w implementacji regulacji lub dyrektywy? Implementacja a etap rozwoju i potrzeby polskiego rynku polskiego.
 • Koszty przekazywania informacji.

Zaproszeni do panelu (w kolejności alfabetycznej):

Paweł Homiński – Członek Zarządu, Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; Dariusz Kułakowski – Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Maciej Kurzajewski – Z-ca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego; Krzysztof Prasał – Prezes Zarządu, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z.o.o.; Krzysztof Rożko – Partner Zarządzający, Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna; Artur Trunowicz – Dyrektor Pionu Rynku Kapitałowego, Asseco Poland S.A.; Piotr Żochowski – Prezes Zarządu, PKO TFI.

Moderator: Piotr Sobków – Członek Zarządu, Izba Domów Maklerskich.

18:00-18:15 Przerwa kawowa

CZY POLSKI RYNEK INSTRUMENTÓW CFD JEST BEZPIECZNY W PERSPEKTYWIE JEGO UCZESTNIKÓW I CZY WYMAGA KOLEJNYCH REGULACJI? - panel dyskusyjny (Sala B)

18:15 – 19:15

Wprowadzenie do dyskusji: Marek Wołos – Ekspert Izby Domów Maklerskich ds. rynków OTC instrumentów pochodnych.

Zakres tematyczny:

 • Obecna sytuacja rynku instrumentów CFD w Polsce – wzrost czy spadek popularności?
 • Przyszłość rynku. Szanse rozwoju w połączeniu z bezpieczeństwem inwestorów.
 • Polskie, a zagraniczne firmy inwestycyjne. Przewagi i nierówności. Postrzeganie firm inwestycyjnych, działających na rynku OTC przez KNF i ESMA.
 • Nieuczciwa reklama na rynku OTC.
 • Profil inwestora i ryzyko na rynku cfd. Wielkość i skala rynku.
 • Wizerunek, postrzeganie i przyszłość rynku w Polsce.
 • Jak walczyć z nieuczciwymi ofertami tych usług?
 • Jak przeciwdziałać nielegalnej konkurencji.

Zaproszeni do panelu (w kolejności alfabetycznej):

Piotr Cieślak – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych; Maciej Kurzajewski – Z-ca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego; Sławomir Panasiuk – Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; Marcin Wenus – Wiceprezes Zarządu, Fundacja FxCuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych; Marek Wołos – Ekspert Izby Domów Maklerskich ds. rynków OTC instrumentów pochodnych; Jakub Zabłocki – Prezes Zarządu, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Moderator: Przemysław Tychmanowicz – dziennikarz Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet.

PRZYSZŁOŚĆ IPOs NA GPW W KONTEKŚCIE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ TRENDÓW NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH. - panel dyskusyjny (Sala C)

18:15 – 19:15

Wprowadzenie do dyskusji: Paweł Czupryna – Dyrektor, CC Group Sp. z o. o.

Zakres tematyczny:

 • Czy opłaca się być spółką giełdową? Dlaczego mało spółek chce iść na giełdę – jak to zmienić?
 • Rola relacji inwestorskich i ładu korporacyjnego w budowaniu zaufania do spółek giełdowych. Jak poprawić IR wśród obecnych spółek notowanych na GPW?
 • Zainteresowanie polskich spółek dual-listingiem zagranicznym. One off czy początek trendu?
 • Polska liderem regionu a jednak nie potrafimy przyciągać nowych zagranicznych spółek na GPW.
 • Kto powinien płacić za pokrycie analityczne małych spółek? DM, GPW czy sama spółka? Jak to jest na innych rynkach?
 • Czy koniec dużych debiutów a początek małych debiutów to problem dla Domów Maklerskich?
 • 95% spółek notowanych na GPW to spółki o kapitalizacji poniżej 500 mln EUR. Czy GPW może być europejską giełdą małych i średnich spółek zamiast nosić tytuł mało znaczącego lidera CEE?

Zaproszeni do panelu (w kolejności alfabetycznej):

Marcin Bruś – Nestmedic Sp. z o.o.; Maciej Jacenko – , Head of Equity Capital Markets Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce; Sebastian Młodziński – Prezes Zarządu, XTPL S.A.; Jan Rekowski – Dyrektor Biura Transakcji Rynku Kapitałowego, Dom Maklerski PKO BP; Krzysztof Urbanowicz – Prezes Zarządu, ELZAB S.A.; Robert Wąchała – Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Komisja Nadzoru Finansowego.

Moderator: Robert Stanilewicz – dziennikarz ekonomiczny.

PODSUMOWANIE XVII KONFERENCJI IZBY DOMÓW MAKLERSKICH (Sala C)

19:15 – 19:30
19:30-20:15 Przerwa
20:15 KOLACJA (Hotel BUKOVINA sala plenarna poziom -1)
NIEDZIELA 12 marca 2017r.
7:00-11:00 Śniadanie (Restauracja Hotel BUKOVINA, poziom 0)
11:00-12:00 Wymeldowanie i wyjazd uczestników konferencji

PRELEGENCI

Tomasz_Bardzilowski_male

Tomasz Bardziłowski
Wiceprezes Zarządu, Vestor Dom Maklerski S.A.

Tomasz Bardziłowski jest związany z rynkiem kapitałowym od 1997r. Ukończył studia licencjackie na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, magisterskie na kierunku Finanse Międzynarodowe w University of Amsterdam,  doktoranckie na Akademii im. Leona Koźmińskiego.  Studiował również na Staffordshire University Business School, Wirtschaftsuniversität Wien oraz IESE Business School (Advanced Management Program). Akcjonariusz oraz Wiceprezes Zarządu w Vestor Dom Maklerski. W latach 2010-2012 pracował w Credit Suisse Securities jako Dyrektor Zarządzający, Szef Działu Akcji na Europe Środkową; w latach 2006-2010 w UniCredit CAIB jako Wiceprezes Zarządu, Szef Działu Akcji na Region CEE; w latach 2005-2006 w CAIB Securities jako Prezes Zarządu, Szef Działu Analiz na Region EMEA; w latach 2003-2005 w DM BZ WBK jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej; w latach 1998-2003 w Credit Suisse First Boston jako Główny Analityk d/s Polski; w latach 1997-1998 w ABN AMRO Securities. Wielokrotnie nagradzany jako najlepszy analityk giełdowy w krajowych i międzynarodowych rankingach, m.in. Gazeta Giełdy Parkiet (2005 – Analityk Roku, 2006 – Najlepszy Strateg Giełdowy), Institutional Investor Magazine (2006, 2007 – No 1 Analyst Poland, 2009 – No 1 Research Team Central Europe). Zdobył tytuł CFA w 2000r. Makler papierów wartościowych, nr licencji 2110.

Paweł Borys_male

Paweł Borys
Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

Uznany polski ekonomista oraz menadżer posiadający bogate, profesjonalne i potwierdzone sukcesami doświadczenie w bankowości, na rynku kapitałowym i w sektorze ubezpieczeń, zdobyte w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych.

Specjalizuje się w  inwestycjach, zarządzaniu, analizach makroekonomicznych, planowaniu strategicznym i finansowym oraz restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Zarządzał dużymi zespołami i złożonymi projektami obejmującymi tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. Swoją pracę rozpoczął jako główny ekonomista w Grupie Erste Bank w Polsce. Następnie był zarządzającym funduszami oraz szefem inwestycji w ramach funduszy inwestycyjnych w Grupie Deutsche Bank. Budował także polską firmę specjalizującą się w inwestycjach na rynku private equity i venture capital, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu spółki AKJ Investment TFI. Od początku 2010 roku był dyrektorem zarządzającym w PKO Banku Polskim, odpowiadającym za obszar analiz ekonomicznych, strategii i rozwój grupy kapitałowej oraz relacje inwestorskie.

Pracę zawodową uzupełnia badaniami teoretycznymi z zakresu finansów, bankowości i ekonomii. Absolwent, a następnie pracownik Szkoły Głównej Handlowej (2001 – 2005)  gdzie prowadził badania z zakresu teorii konwergencji ekonomicznej i zależności pomiędzy sektorem finansowym oraz rozwojem gospodarczym.

Marcin Bruś_male

Marcin Bruś
Nestmedic Sp. z o.o.

Marcin Bruś wspiera komercjalizację m.in. marki Pregnabit i budowę zespołu NESTMEDIC. Menedżer doświadczony w budowie skutecznych zespołów i szybko rosnących biznesów. Łączy międzynarodowe doświadczenie w marketingu „tradycyjnym” i cyfrowym, by budować silne marki i sprzedaż w szybko zmieniającym się świecie.

Poprzednio założyciel Facebook w CEE i szef sprzedaży w regionie 30 krajów. Wcześniej pracował 12 lat w marketingu i sprzedaży w Procter & Gamble. Rozwijał 3 spośród kluczowych marek masowych firmy, o wartości ponad miliarda dolarów, w biurach w Polsce i Szwajcarii (centrala regionu CEEMEA). Zdobył bardzo duże doświadczenie w rolach wewnętrznych i zewnętrznych (m.in. sprzedaż, shopper marketing dla globalnej sieci Tesco). Ojciec dwóch synów. Przekonany, że czas wykorzystać nowoczesne, mobilne technologie, by wspierać to, co daje najwięcej szczęścia – bezpieczne przyjście dziecka na świat.

Grzegorz Chłopek_male

Grzegorz Chłopek
Prezes Zarządu, Nationale-Nederlanden PTE S.A.

Od października 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Nationale-Nederlanden PTE S.A.  Wcześniej pracował m.in. w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, w Commercial Union Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie oraz w Banku Amerykańskim w Polsce. Od 1998 r. związany z Nationale-Nederlanden PTE S.A., gdzie najpierw był starszym specjalistą ds. inwestycji, wicedyrektorem Departamentu Inwestycyjnego, a następnie jego dyrektorem (odpowiedzialnym za zarządzanie częścią dłużną portfela). W lutym 2004 r. został powołany na członka Zarządu Towarzystwa, a 1 października 2006 r. na Wiceprezesa Zarządu Nationale-Nederlanden PTE S.A. W swoim zawodowym dorobku ma wiele sukcesów. Zdecydowanie przyczynił się do wzrostu i osiągnięcia przez Nationale-Nederlanden OFE pozycji lidera wśród funduszy emerytalnych w Polsce, pod względem liczby klientów, wysokości zarządzanych aktywów, a także stopy zwrotu i rentowności dla klienta.

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), słuchacz Letniej Szkoły Aktuarialnej Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Nauk Ekonomicznych), makler papierów wartościowych (licencja nr 432).

Marek Chrzanowski_male

Marek Chrzanowski
Przewodniczący KNF, Komisja Nadzoru Finansowego

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2006 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Zawodowo związany z SGH, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Polityki Gospodarczej w Instytucie Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej. Autor publikacji naukowych z zakresu finansów publicznych oraz polityki monetarnej.

W latach 2007-2016 kierował podyplomowymi studiami administrowania funduszami unijnymi. Od 2008 r. jest członkiem Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. W latach 2009-2016 kierował pracami Instytutu Gospodarki Narodowej.

W październiku 2015 r. został koordynatorem sekcji „Gospodarka, praca, przedsiębiorczość” w Narodowej Radzie Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

W okresie od 13 stycznia 2016 r. do 6 października 2016 r. był członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Powołany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dniem 13 października 2016 r. Od stycznia 2017r. członek Rady ds. Spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

Piotr Cieślak_male

Piotr Cieślak
Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Piotr Cieślak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie analityki giełdowej, makroekonomicznej oraz wyceny spółek. Specjalizuje się również w tematyce konfliktów korporacyjnych, a także w obszarze przepisów prawa rynku kapitałowego oraz spółek prawa handlowego. Od 9 lat pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych odpowiada za Dział Ochrony Praw. Wielokrotnie reprezentował akcjonariuszy w różnego rodzaju sporach korporacyjnych, negocjacjach, a także podczas obrad walnych zgromadzeń spółek. Ponadto od wielu lat czynnie uczestniczy w pracach nad kluczowymi regulacjami dotyczącymi rynku kapitałowego. Od 2013 r. jest także członkiem Komitetu konsultacyjnego ds. ładu korporacyjnego powołanego przez Giełdę Papierów Wartościowych. We wcześniejszych latach, tj. przed 2008 r. pełniąc funkcję dyrektora ds. Analiz Stowarzyszenia był odpowiedzialny za rozwój działu analitycznego Stowarzyszenia. Współpracował też z czołowym polskim wortalem o tematyce giełdowej – stooq.pl m.in. w zakresie publikacji raportów analitycznych spółek notowanych na GPW oraz komentarzy do wydarzeń ze spółek z GPW. Przed 2005 r. prowadził działalność gospodarczą o profilu doradczym. Jest autorem kilkudziesięciu niezależnych raportów analitycznych nt. spółek debiutujących na GPW.  Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z zakresu finansów, ekonomii i prawa rynków kapitałowych. Jest autorem setek komentarzy, wypowiedzi oraz artykułów i publikacji dla większości czołowych mediów finansowych i ekonomicznych. Od 2013 zasiada w Radzie Nadzorczej spółki publicznej Unimot S.A. Zasiadał również w radach nadzorczych ZEG S.A. oraz Surfland Deweloper System S.A.

Pawel_Czupryna_male

Paweł Czupryna
Dyrektor, CC Group Sp. z o.o.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na rynkach finansowych zdobyte zarówno w Polsce jak i za granicą. Absolwent wydziału Biznesu i Finansów Uniwersytetu Middlesex  Business School w Londynie. Posiada tytuł MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Pracę zawodową rozpoczął w londyńskim City w banku inwestycyjnym Barclays Capital w 2005 roku, skąd przeszedł do banku inwestycyjnego Deutsche Bank. Jego głównymi obszarami odpowiedzialności były rynki akcji oraz rozwój nowego biznesu.

W 2011 roku rozpoczął pracę w Raiffeisen Centrobank w Wiedniu i był odpowiedzialny za rozwój biznesu instytucjonalnej sprzedaży akcji na region CEE.

W latach 2013 – 2016 pracował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na początku jako Doradca Prezesa Zarządu a później jako Dyrektor Działu Relacji z Klientami.

W latach 2013 – 2015 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Aquis Exchange Limited w Londynie.

Obecnie jest Dyrektorem w firmie doradczej CC Group oraz pełni funkcję doradcy na region CEE i Wielkiej Brytanii dla Budapest Stock Exchange. Paweł Czupryna zasiada również w Radzie Nadzorczej spółki Awbud S.A.

Jest współzałożycielem oraz byłym Prezesem wiodącej europejskiej organizacji polonijnej Polish Professionals in London.

Agnieszka_Gontarek_male

Agnieszka Gontarek
Prezes Zarządu, BondSpot S.A.

Od blisko 20 lat związana z rynkiem kapitałowym. W 2008 roku objęła stanowisko dyrektora Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Kieruje pracami Komitetu konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego, który opracował „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”, przewodniczy Radze Autoryzowanych Doradców. Była członkiem Rady Nadzorczej BondSpot SA (2013-2016). W latach 1998-2007 pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego, m.in. na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Obrotu. Od lipca 2016 r. Prezes Zarządu BondSpot S.A.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości. Słuchaczka International Institute for Securities Market Development w Waszyngtonie, ICAN Institute, licznych szkoleń i kursów z zakresu prawa rynku kapitałowego. Współautorka komentarza do ustawy o ofercie publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca prawa papierów wartościowych i regulacji unijnych, przede wszystkim z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów i ich akcjonariuszy oraz corporate governance.

Pawel_Hominski_male

Paweł Homiński
Członek Zarządu, Noble Funds TFI S.A.

Posiada licencje doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych, a także tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Domu Maklerskim Magnus w Krakowie, później pracował dla funduszu East Capital Beteiligungen AG, a następnie od 1999 roku w PTE DOM S.A., gdzie zarządzał portfelem akcji funduszu. Z Noble Funds TFI S.A. związany od początku działalności, początkowo jako zarządzający, później Dyrektor Zarządzania Funduszami, a od 2012 roku – członek zarządu tej instytucji.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 21 lat na rynku kapitałowym

Zbigniew Jagiełło_male

Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu, PKO Banku Polskiego

Od października 2009 roku, powołany na kolejne kadencje w 2011 i 2014 roku. Wcześniej przez blisko 9 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pioneer Pekao TFI SA. W globalnej strukturze Pioneer Investments nadzorował także dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). W drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku m.in. jako wiceprezes Zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI SA.

Aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję wysokich standardów działania rynku finansowego w Polsce. Członek Rady Związku Banków Polskich oraz prestiżowej organizacji Institut International D’Etudes Bancaires zrzeszających międzynarodowe środowisko bankowe. Wcześniej pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University.

Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Był Przewodniczącym Rady Programowej Fundacji PKO Banku Polskiego, która powstała w 2010 roku z jego inicjatywy.

Laureat licznych nagród i wyróżnień. Wybrany Prezesem Roku 2011 przez Gazetę Giełdy Parkiet. Laureat Wektora 2011 przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP oraz Złotego Bankiera w kategorii Osobowość Roku 2011. Dwukrotnie uznany za Bankowego Menedżera Roku (2011 i 2014) w konkursie Gazety Bankowej. Magazyn Bloomberg Businessweek Polska w latach 2012, 2014 i 2015 zaliczył go do TOP 20 Najlepszych Menedżerów w Polskiej Gospodarce. Miesięcznik Finansowy Bank uhonorował go nagrodą specjalną Innowator Sektora Bankowego 2012. Otrzymał również tytuły miesięcznika Brief – Człowiek Roku 2013 i Dziennika Gazety Prawnej – Wizjoner 2013. W 2014 wyróżniony przez Gazetę Finansową jako jeden z „25 Najcenniejszych Menedżerów Świata Finansów”. W 2015 wyróżniony przez KIG medalem za wspieranie rozwoju samorządu gospodarczego i przedsiębiorczości, a przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego statuetką eDukata za wizję rozwoju płatności bezgotówkowych oraz skuteczne budowanie koalicji na rzecz standardu płatności mobilnych. Serwis branżowy Mediarun.com uznał go za najbardziej pro-marketingowego prezesa, a kapituła Responsible Business Awards przyznała mu tytuł Outstanding CEO Philanthropist.

Krzysztof Jajuga_male

Krzysztof Jajuga
Prezes Zarządu, CFA Society Poland

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest przewodniczącym Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem prezydium Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Ponadto jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz prezesem CFA Society Poland. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

photo: Dariusz Iwanski
phone: 0048 601 362 305
www.iwanski.com.pl
foto.iwanski@yahoo.com
photo.iwanski@yahoo.com

Marcin Juszczyk
Członke Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycyjnych, Grupa Capital Park S.A.

Marcin Juszczyk jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku: Informatyka i Ekonometria, posiada ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze nieruchomościowym. Od początku założenia Grupy Capital Park w 2003 roku pełni w niej kluczową rolę, najpierw jako Dyrektor Finansowy, a następnie od 2006 roku na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. Zarządza obecnie portfelem nieruchomości obejmującym 75 projektów o łącznej powierzchni ok. 251 tys. GLA., zlokalizowanych w 36 miastach. Od 2013 roku Spółka jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Marcin Juszczyk wspólnie z zespołem przeprowadził ponad 100 transakcji inwestycyjnych na terenie całego kraju, uczestniczył w pozyskaniu finansowania bankowego o wartości ponad 600 mln euro oraz emisji obligacji Spółki na ponad 100 mln euro.

Przed dołączeniem do Grupy Capital Park pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Call Center Poland S.A. czołowej na polskim rynku spółki typu call/contact. Do 2001 roku pracował jako lider projektów i konsultant w zakresie doradztwa gospodarczego.

Marcin jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), posługuje się tytułem FCCA.

Jacek_Kubas_male

Jacek Kubas
Principal, Local nad Currency and Capital Market, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Zajmuje się rynkami kapitałowymi: derivatives, covered bonds, securitisation and market infrastructure (i) doradzając krajom członkowskim EBOR-u (Wspólnota Niepodległych Państw – CIS, Turcja & Afryka Północna) w sprawie reform; oraz (ii) transakcjami mających wpływ na rozwój lokalnych rynków kapitałowych. Jacek jest przewodniczącym Grupy Roboczej International Swaps and Derivatives Association (ISDA) zajmującej się Rosją. W trakcie swojej pracy w EBORze Jacek był również doradcą Prezesa Banku, zajmując się projektami bankowymi EBOR-u, strategia oraz rozwojem biznesu Banku.  Jacek jest współtwórcą SEE Link, platformy łączącej giełdy papierów wartościowych na Bałkanach. Pracował miedzy innymi nad takimi projektami jak tworzenie rynku derywatów w Armenii, Gruzji, Ukrainie i Maroku czy listów zastawnych w Polsce, Rumunii, Litwie, Słowacji, Estonii i Chorwacji.

Zanim dołączył do EBOR-u, pracował w Europejskim Banku Centralnym we Frankfurcie. Jacek swoją karierę rozpoczął w Warszawskim biurze kancelarii Allen & Overy LLP.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymał również tytuł magistra z prawa finansowego (LL.M.) z Chicago Kent College of Law oraz ukończył studia podyplomowe z handlu międzynarodowego w Europejskim Instytucie w Turynie, we Włoszech. Jacek jest adwokatem uprawnionym do wykonywania zawodu w Stanie Nowy Jork, członkiem New York State Bar Association oraz American Bar Association.

Dariusz Kułakowski_male

Dariusz Kułakowski
Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń oraz Politechniki Warszawskiej.

Posiada certyfikat ITIL Expert wystawiony przez EXIN (Examination Institute for Information Science).

W składzie Zarządu Giełdy od września 2013 r. do chwili obecnej, odpowiedzialny za obszar IT, w tym od lipca 2014 r. do maja 2016 r. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.

W latach 2006-2013 na stanowisku Dyrektora Generalnego ds. Technologii, odpowiedzialny za bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowanie Pionu Informatyki GPW, prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych Giełdy oraz za zarządzanie projektem wdrożenia systemu UTP.

Z Giełdą związany także w latach 1993-2001: na stanowisku Kierownika Zespołu Systemu Giełdowych (do 1999 r.), a następnie Zastępcy Dyrektora Działu Informatyki (do 2001 r.).

W latach 2003-2006 pełnił funkcję Pełnomocnika Prezesa ds. Informatyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jednocześnie będąc Dyrektorem Departamentu Zasilania Informacyjnego i Koordynatorem Technicznym Projektu Kompleksowego Systemu Informatycznego.

W latach 2001-2003 pracował w PZU S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Integracji Informatyki.

Od kwietnia 2014 r. jest Prezesem Zarządu spółki GPW CU S.A. a od maja 2016 r. członkiem Rady ds. stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za budowę rynku kapitałowego w Polsce.

Maciej_Kurzajewski_male

Maciej Kurzajewski
Z-ca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego.

Posiada piętnastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z tematyką funkcjonowania rynku kapitałowego, a w szczególności dotyczące działalności rynków regulowanych i podmiotów świadczących usługi maklerskie. Brał czynny udział w opracowaniu projektów szeregu ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rynku finansowego, w tym implementujących system MiFID w polskim systemie prawa. Uczestnik prac Komitetów organów unijnych, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komitetu Europejskich Regulatorów Rynków Papierów Wartościowych w zakresie przygotowania przepisów prawa unijnego, a następnie jednolitego stosowania tych regulacji. Członek Komitetu Nr 3 ds. Pośredników Finansowych w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych – instytucji zrzeszającej organy regulujące i nadzorujące rynki finansowe z różnych krajów świata.

Ewa Małyszko_male

Ewa Małyszko
Prezes Zarządu, TFI BGK S.A.

Ekspert w dziedzinie rynku kapitałowego oraz zarządzania finansami osobistymi. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym i doradztwie w restrukturyzacji procesów biznesowych, jak również w zarządzaniu finansami osobistymi i edukacją w tym obszarze.

Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu instytucjami finansowymi. Pierwsze doświadczenie w obszarze funduszy inwestycyjnych zdobyła w agencie transferowym Financial Services. Następnie tworzyła i pracowała jako Główny Menadżer Departamentu Operacyjnego w OFI. Kolejny etap rozwoju zawodowego stanowiła praca na stanowisku Dyrektora w Skarbiec Towarzystwie Funduszy Powierniczych. W marcu 1998 r. rozpoczęła pracę na stanowisku Wiceprezesa Zarządu w SEB TFI (pierwotnie ABB TFP), a w 2001 r. została powołana na stanowisko Prezesa. Od czerwca 2009 r. do końca października 2011 r. była Wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za finanse i działalność operacyjną w KGHM TFI. Od grudnia 2011 r. do lutego 2017 r. była Prezesem Zarządu PKO BP BANKOWY PTE.

Przewodnicząca Rady Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych,

Obecnie Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, Przewodnicząca Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych EFPA Polska, Członek Rady Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska.

Była Członkiem Rady Nadzorczej m. in. w Zespole Uzdrowisk Kłodzkich i Uzdrowiska Cieplice.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), magister ekonomii.

Waldemar_Markiewicz_na strone

Waldemar Markiewicz
Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich
Prezes Zarządu, DB Securities S.A.

Od 1999 roku jest Prezesem Zarządu domu maklerskiego DB Securities. Główny założyciel prywatnego domu maklerskiego Pro-Capital SA, spółki, którą współtworzył oraz zarządzał od 1995 roku. W latach 1993-1994 był Dyrektorem Corporate Finance w Pro-Invest International  sp. z o.o. gdzie zajmował się usługami doradztwa w zakresie prywatyzacji polskich przedsiębiorstw na rzecz zagranicznych oraz polskich inwestorów.

W latach 1992-1993 pracował w Scotia Bank w Toronto, a od 1989 do 1992 roku w Polskim Przedstawicielstwie Handlowym w Montrealu. W 1991 roku uzyskał uprawnienia w zakresie doradztwa i pośrednictwa w publicznym obrocie papierami wartościowym w Kanadzie.

W latach 2001-2002 członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA i z ramienia Rady Giełdy brał udział w pracach nad strategią rozwoju Giełdy.

Od sierpnia 2012 roku Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich. Przewodniczący Rady Domów Maklerskich w latach 2011-2012, Członek Zarządu Izby Domów Maklerskich w latach 1997-2010.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), magister ekonomii.

Sebastia Młodziński_male

Sebastian Młodziński
Prezes Zarządu, XTPL S.A.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie biznesowe poparte licznymi sukcesami w branżach, m.in. finansowej i reklamowej. Laureat wielu nagród i wyróżnień. Wykładowca akademicki przedmiotów finansowych.

Współzałożyciel spółki XTPL SA, rozwijającej globalną technologię ultracienkich linii przewodzących, mających zastosowanie m.in. w ogniwach słonecznych, czy wyświetlaczach.

Remigiusz Nawrat_male

Remigiusz Nawrat, CFA
Wiceprezes Zarządu, PKO TFI S.A.

Posiada ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski), a także w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych (Bank Światowy, PZU Asset Management). W PKO TFI – odpowiedzialny za stworzenie i działanie Pionu Zarządzania Aktywami.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej – kierunek ekonomia oraz studiów MBA w George Washington University w Waszyngtonie (USA). Posiadacz tytułu CFA – Chartered Financial Analyst.

Marcin Obroniecki_male

Marcin Obroniecki
Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów

Odpowiada m.in. za rynek kapitałowy, systemy płatnicze, rozwój innowacyjności sektora oraz współpracę z instytucjami międzynarodowymi. W latach 2015-2016 był doradcą w Gabinecie Politycznym w Ministerstwie Rozwoju. Od 2016 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.. W 2015 roku współtworzył start-up DobryPrad.pl, porównywarkę ofert energetycznych, gdzie jako członek zarządu odpowiadał m.in. za strategię, rozwój portalu, pozycjonowanie strony internetowej (SEO) oraz komunikację zewnętrzną. W latach 2012-2015 pracował jako analityk (następnie starszy analityk) w Banku Zachodnim WBK w Biurze Analiz Rynkowych. Absolwent podwójnego dyplomu z finansów i strategii na Sciences Po Paris oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor kilku publikacji naukowych i współautor pierwszej na polskim rynku monografii na temat działalności inwestycyjnej państwowych funduszy majątkowych (ang. sovereign wealth funds).

Slawomir_Panasiuk_male

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz KDPW_CCP S.A.

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu AMP IESE University of Navarra.

Z KDPW związany jest od 1999 r.; w skład Zarządu został powołany w 2006 r.; a od 2009 r. jest Wiceprezesem Zarządu, odpowiadając za obszar technologiczny, operacyjny oraz bezpieczeństwo korporacyjne.

Był sekretarzem Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR pierwszej kadencji, a obecnie, w drugiej kadencji, pełni funkcję jej przewodniczącego.

Jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Centrum Giełdowe. Zasiadał w Radzie Nadzorczej spółek BondSpot oraz IRGiT.

Filip_Paszke_male

Filip Paszke
Dyrektor, Dom Maklerski PKO Bank Polski

W okresie 1999-2012 związany z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym a następnie Domem Maklerskim BZ WBK, gdzie współtworzył zespół sprzedaży instytucjonalnej. Od 2009 roku pełnił funkcję członka zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK odpowiedzialnego za sprzedaż instytucjonalną, analizy oraz transakcje na rynku kapitałowym.

Od stycznia 2013 r. w Societe Generale Corporate & Investment Banking na stanowisku dyrektora ds. rynków kapitałowych akcji, gdzie był odpowiedzialny za rozwój działalności na tych rynkach, a także za relacje z klientami w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W swojej kilkunastoletniej karierze zawodowej brał udział w ponad 60 transakcjach na polskim rynku kapitałowym.

Od 1 października 2014 roku Dyrektor Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego nadzorujący działalność Grupy PKO BP na rynkach kapitałowych obejmującą usługi dla inwestorów instytucjonalnych oraz detalicznych, analizy, doradztwo transakcyjne dla przedsiębiorstw (ECM, M&A) oraz działalność na rachunek własny Domu Maklerskiego.

Absolwent  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku: Zarządzanie i Marketing.

Leszek_Pawłowicz_male

prof. dr hab. Leszek Pawłowicz
Dyrektor, Gdańska Akademia Bankowa

Ekonomista, Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Katedry Bankowości UG, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pekao SA. i Best S.A. Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji nt. zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów i bankowości. Inicjator i koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego.

Krzysztof_Polak_male

Krzysztof Polak
Dyrektor, Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania przedsięwzięciami internetowymi w SPiZ Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył także dedykowany dla kadry zarządzającej Alior Bank Advanced Management Program w IESE Business School.

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 1992 roku. Od 1994 roku pracował kolejno w Małopolskim Domu Maklerskim, ProCapital SA, od 1995 roku przez 12 lat w Biurze Maklerskim Banku BPH S.A., przez ostatnie 4 lata jako Dyrektor Biura Maklerskiego Banku BPH S.A. W 1994 roku został wpisany na listę maklerów papierów wartościowych. W Alior Banku od grudnia 2007 roku jest odpowiedzialny za uruchomienie i kierowanie prowadzoną przez Alior Bank działalnością maklerską.

Krzysztof_Prasal_male

Krzysztof Prasał
Prezes Zarządu, Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.

Absolwent Katedry Finansów i Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego oraz rocznych studiów Business Administration na Uniwersytecie w Mannheim. Ukończył m.in. kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych oraz wieloletnie programy organizowane przez CFA Institute oraz The Professional Risk Managers’ International Association, w ramach których uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Professional Risk Manager (PRM). Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2000 roku w centrali Dresdner Bank AG w zespole strategicznego planowania i zarządzania w ramach Pionu Asset Management.

Następnie od 2001 r. był związany z KPMG Consulting GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, gdzie zdobywał doświadczenie i wiedzę w obszarach bankowości inwestycyjnej i działalności maklerskiej renomowanych zagranicznych instytucji finansowych, m.in. Deutsche Bank, DAB bank (Grupa HVB), Postbank, Sal.Oppenheim. Od 2004 r. związany był z BRE Bank SA, w którym odpowiadał za pomiar efektywności linii biznesowych, nadzorował obszar zarządzania kapitałem w ramach Grupy BRE Banku oraz uczestniczył w pracach komitetu zarządzania aktywami i pasywami Banku.

Od 2008 roku związany z Domem Inwestycyjnym Xelion, początkowo jako Dyrektor Finansowy, a następnie jako Wiceprezes Zarządu nadzorujący obszar finansów, ryzyka, IT, kadr oraz logistyki. W czerwcu 2015 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Piotr_Prazmo_male

Piotr Prażmo
CFO, Członek Zarządu, Erste Securities Polska S.A.
Przewodniczący Rady Domów Maklerskich

Absolwent Politechniki Warszawskiej gdzie ukończył w 1996 r. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na kierunku Informatyka. Ponadto, w 1997 roku uzyskał tytuł MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (wspólnym przedsięwzięciu Politechniki Warszawskiej, London Business School, HEC School of Management Paris i Norwegian School of Economics and Business Administration). Jest członkiem Association of Chartered Accountants (ACCA) z tytułem FCCA. W latach 1997-2007 pracował w Deloitte w Dziale Audytu, z czego lata 2003-2005 w biurze Deloitte & Touche LLP w Nowym Jorku. Od września 2007 roku pełni funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego odpowiedzialnego za obszar operacyjno-finansowy, informatyki oraz ryzyka i compliance w Erste Securities Polska S.A.

Od 2011 roku jest członkiem Rady Izby Domów Maklerskich, a od czerwca 2014 roku jej Przewodniczącym. W latach 2011-2016 współpracował z Instytutem Rachunkowości i Podatków, jako członek kapituły konkursu „The Best Annual Report”.

Jan Rekowski_male

Jan Rekowski
Dyrektor Biura Transakcji Rynku Kapitałowego, Dom Maklerski PKO BP

Jan Rekowski dołączył do zespołu DM PKO BP w listopadzie 2016 roku na stanowisko Dyrektora w Biurze transakcji Rynku Kapitałowego. Jan posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym. Poprzednio Jan pracował w Societe Generale, gdzie były odpowiedzialny za transakcje ECM w Polsce oraz regionie Europy Centralno-Wschodniej, w Domu Maklerskim BZ WBK oraz  IPOPEMA Securities. Doświadczenie Jana obejmuje udział w wielu  transakcjach realizowanych na GPW, zarówno IPO, SPO, M&A oraz w  wezwaniach, m. in: podwyższenie kapitału zakładowego Grupy LOTOS, sprzedaż pakietu akcji BZ WBK przez KBC i Santander, podwyższenie kapitału Alior Bank, IPO KRUK, IPO ENEA oraz wezwań na CIECH, TVN, Global City Holding. Jan jest absolwentem Akademii  im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Krzysztof Rożko_male

Krzysztof Rożko
Współnik Zarządzający, Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych.  Wcześniej, przez ponad 6 lat Krzysztof Rożko zdobywał swoje doświadczenie zawodowe Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisji Nadzoru Finansowego), w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie min. był Głównym Specjalistą ds. regulacyjnych i systemowych. W zakresie jego obowiązków było udzielenie zezwoleń związanych z funkcjonowaniem towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień instytucją państwowym i prywatnym w sprawach związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz współpraca z odpowiednimi organami sprawującymi nadzór nad funkcjonowaniem instytucji wspólnego inwestowania w innych krajach. Brał udział w tworzeniu wielu aktów normatywnych oraz ich nowelizacji.

Przed pracą w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Krzysztof Rożko był prawnikiem w jednej z większych polskich kancelarii prawnych, gdzie zajmował się bieżącą obsługą klientów, sporządzaniem projektów opinii prawnych, pozwów, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz prowadził samodzielną obsługę jednej z firm zarządzających narodowym funduszem inwestycyjnym.

Krzysztof Rożko jest autorem licznych specjalistycznych publikacji dotyczących problematyki prawnej, z uwzględnieniem problematyki prawnej funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego, Wielokrotnie wygłaszał referaty jako prelegent na szkoleniach, konferencjach i seminariach poświęconych funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego.

Małgorzata Rusewicz_male

Małgorzata Rusewicz
Prezes Izby, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Karierę rozpoczęła jako prawnik w ZUS. W kolejnych latach współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komisją Europejską jako ekspert z zakresu rynku pracy oraz prawa ubezpieczeniowego. W latach 2005-2007 była związana z Uniwersytetem w Gandawie, gdzie uczestniczyła w programie Training and Reporting on European Social Security.

W latach 2007-2012 pracowała w Konfederacji Lewiatan jako dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy oraz Koordynator Rady Rynku Pracy. Była także członkiem Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Ubezpieczeń Społecznych, Komitetu ds. Dialogu Społecznego przy Komisji Europejskiej oraz grup eksperckich funkcjonujących w ramach BUSINESSEUROPE. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego i rynku pracy.

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku oraz podyplomowych studiów z zakresu ubezpieczeń w SGH.

Witold Slowik_male

Witold Słowik
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

Od 2013 r. sprawował funkcję pełnomocnika Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. ds. budowy Centrum Wystawienniczo-Kongresowego województwa podkarpackiego w podrzeszowskiej Jasionce. Wcześniej, jako ekspert Departamentu Kontrolingu Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiadał za kontrolę wydatków administracyjno-logistycznych. Od września 2006 r. do października 2011 r. był prezesem zarządu Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A. w Warszawie.

W latach 2002-2006, jako dyrektor Biura Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej (późniejszego Biura Funduszy Europejskich) w Urzędzie m.st. Warszawy, koordynował prace związane z pozyskaniem dla Warszawy łącznie ponad 2 miliardów zł z funduszy unijnych. Doprowadził do stworzenia i uchwalenia przez Radę Miasta „Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku”. Reprezentował też Unię Metropolii Polskich w komitecie tworzącym Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, ponadto był członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

W latach 2000-2002 pełnił funkcję dyrektora Oddziału Prumerica Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. W latach 1994-1999 pracował w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW): od roku 1995 jako Dyrektor Generalny, a następnie jako Dyrektor Działu Administracyjno-Finansowego. Sprawował również funkcję przewodniczącego rad nadzorczych spółek: Centrum Giełdowe S.A., Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o.o., Złote Tarasy Sp. z o.o.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Krakowskiej Szkoły Managerów oraz podyplomowych studiów w zakresie zarządzania nieruchomościami na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Iwona_Sroka_male

dr Iwona Sroka
Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz KDPW_CCP

Od 2009 r. Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, z którego wydzielono (2011) i licencjonowano (2014 dla waluty PLN; 2016 dla waluty EUR) na gruncie europejskich aktów prawnych izbę rozliczeniową (centralnego kontrpartnera transakcji) KDPW_CCP .Odpowiedzialna za realizację szeregu projektów podnoszących jakość i zakres usług post-transakcyjnych,  dostosowując w tym obszarze polski rynek finansowym do konkurencji i standardów międzynarodowych, w tym do wymogów wynikających z regulacji Unii Europejskiej. Kluczowymi inicjatywami i osiągnięciami w tym zakresie jest autoryzacja izby rozliczeniowej KDPW_CCP, uruchomienie od podstaw i rejestracja w ESMA repozytorium transakcji KDPW_TR, uruchomienie nowych usług związanych z funkcją agencji numerującej na polskim rynku finansowym, w tym nadawanie nowych kodów LEI, wprowadzenie usługi nettingu w papierach wartościowych.

W latach 2000-2009 pracowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jako Doradca Zarządu Giełdy, a następnie Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej.

Pełni funkcję Członka Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA) oraz Członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim; członek Rady ds. Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów.

W 2015 r. powołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w skład Rady Dialogu Społecznego, pełniąc jednocześnie społeczną funkcję  Wiceprezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodnicząca Kapituły Konkursu im. Władysława Grabskiego na najlepszego dziennikarza ekonomicznego, którego organizatorem jest Narodowy Bank Polski. Przewodnicząca Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości (A Member of JA Worldwide).

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1994-2009 wykładała w SGH, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Witold_Stepień_male

Witold Stępień
Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

W roku 1992 rozpoczął prace CitiBank (Poland) S.A. w Departamencie Operacji Skarbowych. Rok później po utworzeniu Departamentu Operacji Powierniczych objął stanowisko tego obszaru.  Dwa lata później był jedną z osób które tworzyły Dom Maklerski Citibrokerage S.A. dla Citibank (Poland) S.A., gdzie po rozpoczęciu działalności był dyrektorem działu Equity Sales and następnie został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego. Po połączeniu Citibrokerage S.A. i Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego S.A. w 2001 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu w nowopowstałym Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A.

Pod jego przywództwem Dom Maklerski Banku Handlowego S.A przeprowadził wiele transakcji na rynku kapitałowym i od 8 lat z powodzeniem utrzymuje pozycje lidera na rynku z najwyższym udziałem w obrotach akcjami.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tytuł magistra na Wydziale Zarządzania Strategicznego.

Zainteresowania: Prywatnie interesuje się żeglarstwem pływając na żaglowcach.

Paweł Surówka_male

Paweł Surówka
Prezes Zarządu, PZU Życie S.A.

Absolwent Universitẻ Paris I Panthẻon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Podstawowe Studia ukończył na Ludwig Maximilian Universität (LMU) w Monachium. W latach 2007 – 2013 zajmował stanowisko doradcy finansowego w Bank of America Merrill Lynch. Reprezentował Bank w regionie CEE poprzez budowanie relacji z inwestorami, doradzał w zakresie zarządzania portfelem, alokacji aktywów oraz ich dywersyfikacji, instrumentów alternatywnych oraz analizy rynkowej. W latach 2013 – 2015 pełnił funkcję Członka Zarządu Boryszew SA, Dyrektora biura ds. rozwoju sektora automotive, Prezes zarządów spółek zależnych z sektora automotive. W trakcie pełnienia funkcji w Grupie Boryszew odpowiadał za zarządzanie strategiczne, operacyjne i nadzór nad polityką budżetową sektora motoryzacyjnego. Odpowiadał za opracowanie i wdrożenie strategii biznesowej dla obszaru automotive. Ponadto odpowiadał za Mergers and Acquisitions w ramach polityki ekspansji oraz dezinwestycji grupy Boryszew, a także prowadził procesy restrukturyzacji spółek segmentu motoryzacyjnego. Od 2015 roku Doradca Prezesa Zarządu PKO Bank Polski SA oraz Dyrektor Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Niemcy, odpowiedzialny za otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału korporacyjnego PKO Banku Polskiego, a także doradztwo i obsługę finansową dla największych klientów korporacyjnych PKO Banku Polskiego w zakresie ich ekspansji i działalności zagranicznej. Od stycznia 2016 roku członek Zarządu, a od czerwca 2016 roku Prezes Zarządu PZU Życie SA, odpowiedzialny m.in. za pion Inwestycji. Pan Paweł Surówka biegle posługuje się językami obcymi: angielskim, francuskim i niemieckim.

Aleksander Śmidowicz

Alekasnedr Śmidowicz
Radca Prawny, Konsultant ESMA, Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Śmidowicz

Prawnik z 20-letnim doświadczeniem. Od 2016 roku prowadzi własną kancelarię. Wcześniej związany z Bankiem Zachodnim WBK S.A., w którym rozpoczął pracę w 1996 roku. Od 1998 roku pracował w Centralnym Biurze Maklerskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., a następnie w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. W latach 2006-2014 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego i Compliance Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., a w latach 2015-2016 radcy prawnego – koordynatora działalności maklerskiej w Banku Zachodnim WBK S.A. Brał udział w dostosowywaniu Grupy BZ WBK do wymogów dyrektywy MiFID I i II oraz innych regulacji dotyczących rynku kapitałowego. Ponadto zaangażowany był w szereg transakcji kapitałowych, przygotowywanie i wprowadzanie nowych usług maklerskich oraz przekształcenia w Grupie BZ WBK.

Od 2015 roku pełni funkcję konsultanta Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) jako członek Roboczej Grupy Konsultacyjnej Stałego Komitetu Ochrony Inwestora i Pośredników ESMA.

Doświadczenie międzynarodowe zdobywał pracując w Genewie, Dublinie, Madrycie i Paryżu oraz w relacjach z instytucjami amerykańskimi.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2007 roku radca prawny. Arbiter Sądu Polubownego Izby Domów Maklerskich. Współautor „Prawa rynku kapitałowego. Komentarz” Duże Komentarze Becka, Wydawnictwo C. H. BECK. Prowadzi szkolenia dla uczestników rynku kapitałowego.

Krzysztof_Urbanowicz_male

Krzysztof Urbanowicz
Prezes Zarządu, ELZAB S.A.

Krzysztof Urbanowicz ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na kierunku Inżynierii Lądowej oraz na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Zarządzania i Marketingu. Krzysztof Urbanowicz jest absolwentem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej – Specjalizacja Zarządzanie Biznesem (MBA). Uzyskał stopień MBA na University od Illinois w Urbana-Champaign. Jest również absolwentem AMP University of Navarra IESE Business School. Krzysztof Urbanowicz ukończył wiele krajowych i zagranicznych kursów, w tym zaawansowane programy managerskie na uniwersytetach Insead i St. Gallen, oraz ostatnio – Akademia startupów, Reklama na Facebooku, Google Adwords, SEO i Pozycjonowanie a także Landing Pages.

Jako Prezes Zarządu ELZAB S.A. w latach 2010-2015, zdobył w 2015 r. tytułu giełdowej spółki roku osiągając wzrost kursu akcji ELZABu na GPW 1600% w ciągu trzech lat.

Kierowana przez niego spółka zdobyła wiele nagród w tym „Teraz Polska”, „Red Dot Award”, „Byki i Niedźwiedzie”, „Dobry wzór”, „Fair Play”. W swojej karierze mieszkając w Londynie pracował w wielu krajach świata – w tym Argentyna, Brazylia, Chile, Urugwaj, Wenezuela, Hong Kong, Chiny, Malezja, Indonezja, Pakistan, Czechy.

Od 2016 r. pełni ponownie funkcję Prezesa Zarządu w firmie ELZAB S.A. Zajmuje również stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELZAB SOFT Sp. z o.o.

Marek Wadowski_male

Marek Wadowski
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów, TAURON Polska Energia S.A.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe École Supérieure de Commerce Toulouse oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Manager z ponad 10-letnim doświadczeniem w dużych spółkach akcyjnych na stanowiskach w randze członka zarządu. Ekspert w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi. Posiada doświadczenie zawodowe w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), finansowaniu inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych.

W latach 1999-2005 pracował jako doradca w BRE Corporate Finance S.A., odpowiedzialny był za projekty due dilligence i wyceny spółek.

W latach 2005-2008 pracował w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A., gdzie pełnił między innymi funkcję członka zarządu – dyrektora ekonomiczno-finansowego, a następnie prezesa zarządu – dyrektora generalnego.

Od 2008 r. do 2015 r. związany z Grupą Kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., gdzie zajmował stanowiska w randze członka zarządu – dyrektora finansowego w Polskim Koksie S.A., Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A oraz w Spółce Energetycznej Jastrzębie S.A.

Uczestniczył w programie emisji obligacji Kompanii Węglowej S.A. jako prezes zarządu w Towarzystwie Finansowym Silesia.

Od 2016 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu TAURON Polska Energia S.A. ds. finansów.

Mateusz Walewski_male

Mateusz Walewski
Starszy Ekonomista, PwC Polska Sp. z o.o.

Mateusz Walewski jest ekonomistą specjalizującym się w badaniach makroekonomicznych oraz w analizach związanych z Ocenami Skutków Regulacji. W swojej karierze współpracował z instytucjami międzynarodowymi (Bank Światowy, USAID, Komisja Europejska, UNDP) w ramach projektów badawczych i doradczych w Polsce i innych krajach.

Od 2008 do 2010 roku był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Współtworzył strategię Sprawne Państwo, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi, jako doradca najwyższych urzędników administracji publicznej, w tym rządowej. Pracował w IBnGR, CASE i IBE.  W latach 2000-2003 był doradcą strategicznym Prezydenta Gruzji, doradzał także rządom innych państw regionu.

Jest autorem lub współautorem licznych publikacji z dziedziny makroekonomii oraz polityki społecznej.

Robert_Wachala

Robert Wąchała
Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Komisja Nadzoru Finansowego

Wieloletni praktyk i specjalista w swojej dziedzinie, od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. W latach 2001–2006 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Rynku, a później dyrektora Departamentu Informacji i Analiz KPWiG. Od 2007 roku dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu Komisji Nadzoru Finansowego, który jest odpowiedzialny za nadzór nad wykonywaniem obowiązków informacyjnych przez spółki giełdowe oraz ich akcjonariuszy a także za wykrywanie przestępstw manipulacji oraz ujawnienia i wykorzystania informacji poufnych. Wchodził w skład Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Członek Komitetu Indeksów Giełdowych (2005-2009 i 2013-obecnie) oraz działającego przy GPW Komitetu ds. rynku papierów udziałowych (2012-obecnie). Posiada wieloletnie doświadczenie jako prelegent z zakresu regulacji polskiego rynku papierów wartościowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i studiów podyplomowych z zakresu wycen przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych SGH w Warszawie.

Marcin_Wenus_male

Marcin Wenus
Wiceprezes Zarządu, Fundacja FxCuffs
Redaktor Naczelny, Comparic.pl oraz Comparic.com

Z wykształcenia inżynier z zamiłowania inwestor. Od 2005 roku aktywny na GPW oraz rynkach OTC. Założyciel oraz pomysłodawca największego portalu o rynku Forex – Comparic.pl.

Od 2010 roku prowadził blog inwestycyjny w języku angielskim, na którym prezentował na żywo zagrania na rynku walutowym. W 2012 roku założył portal Comparic.pl,  w 2014 Comparic.com, a w 2015 Comparic.se.

W 2014 współtworzył ideę Konferencji oraz Nagród FxCuffs, a w 2015 roku był jednym z fundatorów Fundacji FxCuffs.  Obecnie konferencja jest największą w Polsce skierowaną do inwestorów indywidualnych.

Prelegent na wielu konferencjach dotyczących inwestowania, prowadził dziesiątki szkoleń dla inwestorów. Stworzył dwa systemy inwestycyjne Price Action Marcin Wenus oraz autorską wersję Ichimoku.

Konrad Wilczak_male

Konrad Wilczak
Principal Banker, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Posiada ponad 12 lat doświadczenia zawodowego z dziedziny finansowania strukturalnego, doradztwa transakcyjnego i corporate finance. Zanim dołączył do EBOiR, pracował wcześniej w firmach doradczych Deloitte i Ernst&Young, a następnie w Departamencie Rynków Kapitałowych w BZ WBK.

W EBOiR, Konrad jest przede wszystkim odpowiedzialny za strukturyzowanie transakcji dłużnych, przeprowadzanie inwestycji kapitałowych oraz nadzór nad portfelem inwestycyjnym EBOiR w sektorze korporacyjnym w Polsce.

Konrad ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Finanse i Bankowość. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Ukończył szereg szkoleń z zakresu inwestycji kapitałowych oraz structured finance.

Wołos Marek_male

Marek Wołos
Ekspert Izby Domów Maklerskich ds. rynków OTC instrumentów pochodnych.

Marek Wołos – doświadczony ekonomista i menedżer, specjalista w zakresie rynków finansowych i zabezpieczania ryzyka walutowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku CFD/FX, zarówno we współpracy z niższym i wyższym szczeblem kierownictwa oraz z nadzorem finansowym i właścicielskim.

Posiada kompetencje w zakresie doradzania przedsiębiorstwom w zabezpieczeniu ryzyka rynkowego (walutowe, surowcowe, stopy procentowe), wycen i analizy finansowej przedsiębiorstw, współpracuje z funduszami inwestycyjnymi oraz z inwestorami poszukującymi finansowania zewnętrznego.

Jako członek zarządu TMS Brokers w latach 2010-2015 odpowiedzialny był za departament zarządzania pozycją, a w późniejszym okresie departament doradztwa i analiz. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Domu Maklerskiego Athena Investments.

W grudniu 2016 r. Izba Domów Maklerskich działająca na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego, podejmując nowe działania dotyczące rynku OTC instrumentów pochodnych powołała Pana Marka Wołosa na stanowisko eksperta IDM ds. rynków OTC instrumentów pochodnych.

Wykładowca akademicki oraz aktywny komentator tematyki gospodarczej i walutowej w mediach.

Jakub Zabłocki_male

Jakub Zabłocki
Prezes Zarządu, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w spółce Gillette Poland S.A., na stanowisku analityka finansowego. Następnie od października 1998 roku do marca 2003 roku pracował w BRE Bank S.A. na stanowisku dealer. Jest współzałożycielem XTB. Wraz z powstaniem X-Trade Brokers DM od października 2004 do marca 2014 roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu. Od stycznia 2011 roku do stycznia 2017 roku pełnił funkcję dyrektora w XTB Limited, spółce zależnej X-Trade Brokers DM. Ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim, na kierunku bankowość i finanse uzyskując tytuł magistra w 1994 roku.

Malgorzata_Zaleska

prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska
Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W 1993 r. uzyskała tytuł magistra na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1996 r. ukończyła Podyplomowe Studia Administracji na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. W 2000 r. otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, następnie w 2004 r. – tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Małgorzata Zaleska jest Dyrektorem Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, Przewodniczącą Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Członkiem Komitetu Badań Ekonomicznych NBP oraz Członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w dyscyplinie Finanse. W swoim dorobku naukowym i popularno-naukowym posiada ponad 350 publikacji.

W przeszłości była m.in.: Doradcą Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (1998-2003), Członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych (2000-2002), Członkiem Komisji Nadzoru Bankowego (2007), Prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2007-2009), Członkiem Zarządu International Association of Deposit Insurers (2008-2009), Przewodniczącą Grupy Badawczej European Forum of Deposit Insurers (2008-2009), Członkiem International Relations Committee przy Europejskim Banku Centralnym (2009-2013), Członkiem Economic and Financial Committee przy Radzie UE (2009-2015), Członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego (2009-2015) odpowiedzialnym m.in. za sprawowanie nadzoru nad Departamentem Zagranicznym, Departamentem Zarządzania Strategicznego i Departamentem Komunikacji i Promocji, Pełnomocnikiem Zarządu NBP do spraw wprowadzenia euro w Polsce (2013-2015), a także Przewodniczącą Komitetu Badań Ekonomicznych NBP (2014-2015).

Grzegorz Zawada_male

Grzegorz Zawada
Członek Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

Posiada 20-letnie doświadczenie w pracy na rynkach finansowych zdobyte w Polsce i za granicą.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych jako analityk, a następnie Dyrektor ds. nowych inwestycji. Z NFI przeszedł do działu doradztwa finansowego Deloitte. Od 2000 r. pracował w grupie Erste Banku, początkowo jako Dyrektor Departamentu Analiz w domu maklerskim Erste Securities Polska, a od 2004 r. jako dyrektor finansowy Erste Securities Polska, by następnie dołączyć do Zarządu firmy.

W latach 2007 – 2011 pracował w londyńskim City jako dyrektor w departamentach analiz banków Nomura, RBS i HSBC. Specjalizował się w analizach spółek w regionie Europy Środkowej m.in. w Polsce, Rosji, Austrii czy Kazachstanie. W 2011 roku dołączył do zespołu PKO Banku Polskiego na stanowisku Dyrektora Domu Maklerskiego.

W latach 2014 – 2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Odpowiadał za strategię i rozwój działalności GPW. Był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Bondspot, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii oraz przedstawicielem GPW w Radzie WIBOR. W przeszłości pełnił również funkcję członka rad nadzorczych spółek giełdowych.

Ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada dyplom Master of Business Administration University of Minnesota oraz certyfikat Chartered Financial Analyst.

Piotr Żochowski_male

Piotr Żochowski, CFA
Prezes Zarządu, PKO TFI S.A.

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Executive MBA prowadzonego przez Politechnikę Warszawską przy współpracy z London Business School, HEC School of Management Paris oraz NHH Bergen.

Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) nadany przez amerykański CFA Institute, potwierdzający kwalifikacje w zakresie doradztwa inwestycyjnego oraz tytuł Fellow of ACCA, międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości.

Od 1996 roku związany zawodowo z polskim rynkiem finansowym. Karierę rozpoczynał w Arthur Andersen Audit sp. z o.o. gdzie uczestniczył w audytach oraz przeglądach typu due diligence firm notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i firm zagranicznych z wielu branż.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi. W latach 1999 – 2010 pracował w Grupie Kapitałowej Pioneer Pekao Investment Management, jako między innymi Dyrektor Finansowy oraz Wiceprezes Zarządu w Pioneer Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Był odpowiedzialny m.in. za rozwój Pioneer Global Asset Management w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Był członkiem Rady Nadzorczej NETIA S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Platforma Mediowa Point Group S.A.

Od 1 czerwca 2011 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO TFI. W dniu 20 grudnia 2012 roku powołany na stanowisko Prezesa Zarządu PKO TFI.

Marcin Żółtek

Marcin Żółtek
Prezes Zarządu, PTE PZU S.A.

Do października 2016 roku Prezes Zarządu Aviva PTE. Pracował także w banku Pekao S.A. oraz na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od 1998 roku. Zajmował między innymi stanowisko zarządzającego portfelem papierów dłużnych , dyrektora inwestycyjnego w Aviva PTE, specjalisty ds. pochodnych kredytowych w PEKAO S.A.  Absolwent Wydziału Matematyki UW, Studiów dla managerów sektora finansów i ubezpieczeń na SGH oraz programu Harvard Managementor organizowanego przez ICAN Institute. PKO TFI. W dniu 20 grudnia 2012 roku powołany na stanowisko Prezesa Zarządu PKO TFI.

PARTNERZY

Patronat Honorowy

Partner Strategiczny

Partner Główny

Partner Konferencji

Partner Instytucjonalny

Patronat Medialny

Z OSTATNIEJ KONFERENCJI

Koszty udziału w konferencji

Członkowie Izby   Pozostałe Instytucje
  Koszt netto Koszt brutto     Koszt netto Koszt brutto
Pierwsza osoba* 1390 zł 1709,70 zł Pierwsza osoba* 2290,00 zł 2816,7 zł
Druga osoba* 1190 zł 1463,70 zł Druga osoba* 2090,00 zł 2570,7 zł
Trzecia osoba i kolejne*   890 zł 1094,70 zł

*dotyczy osób zgłoszonych z jednej instytucji (nie dotyczy osób zgłoszonych z jednej grupy kapitałowej)

Powyższe koszty uczestnictwa w konferencji nie zawierają kosztu noclegu.

Koszt uczestnictwa zawiera:

 • Udział w części merytorycznej konferencji.
 • Materiał konferencyjny.
 • Udział w Gali wieczornej w dniu 10 marca 2017r.
 • Pełne wyżywienie podczas konferencji.
 • Udział w IV Mistrzostwach Polski Rynku Kapitałowego w Slalomie Gigancie.

Koszt noclegu:

 • Hotel BUKOVINA1040 zł netto za dwie doby w pokoju jednoosobowym.
 • Hotel Harnaś580 zł netto za dwie doby w pokoju jednoosobowym (Hotel Harnaś jest oddalony od Hotelu BUKOVINA ok. 800m, do dyspozycji gości będzie bus, który będzie cyklicznie kursował między hotelami. Goście Hotelu Harnaś będa mogli bezpłatnie korzystać z Term w Hotelu BUKOVINA.
 • Willa pod Miedzą480 zł netto za dwie doby w pokoju jednoosobowym (pensjonat oddalony od Hotelu BUKOVINA ok 50m).

Miejsce:

Hotel BUKOVINA, ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Osoba kontaktowa:

Michał Turek, Projekt Manager Konferencji, T:. 22 828 14 02,
M: 602 863 444, E: michal.turek@idm.com.pl

Masz pytania?

+48 (22) 828-14-02/03
konferencja@idm.com.pl

NAPISZ DO NAS: