O KONFERENCJI

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE NA RYNKU KAPITAŁOWYM

XX Jubileuszowa Konferencja Izby Domów Maklerskich

ROZWÓJ POTRZEBUJE KAPITAŁU –

RYNEK KAPITAŁOWY DLA INFRASTRUKTURY I INNOWACJI

5 – 8 marca 2020 r.

Hotel BUKOVINA, Bukowina Tatrzańska

Konferencja Izby Domów Maklerskich to coroczne spotkanie czołowych przedstawicieli rynku kapitałowego z udziałem inwestorów, spółek giełdowych, domów maklerskich, banków, organów rządowych, giełd i instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych.

XX Konferencja IDM uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Udział w Konferencji potwierdzili:

Artur Soboń – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Instrumentów Finansowania Rozwoju Gospodarczego Państwa, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Kamil Bortniczuk – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

 

Najbliższa jubileuszowa konferencja IDM „ROZWÓJ POTRZEBUJE KAPITAŁU – RYNEK KAPITAŁOWY DLA INFRASTRUKTURY I INNOWACJI” będzie poświęcona zagadnieniom związanym z rolą rynku kapitałowego w finansowaniu rozwoju infrastruktury publicznej i prywatnej oraz wsparciem innowacyjności. Polska gospodarka stoi dziś przed wyzwaniami związanymi z kolejnym etapem finansowania niezbędnych inwestycji infrastruktury publicznej i prywatnej, w sektorach krytycznych dla dalszego zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Rynek kapitałowy może pełnić ważną rolę w finansowaniu kluczowych projektów publicznych i prywatnych, wykorzystując do tego krajowy kapitał. Wśród poruszanych tematów nie zabraknie dyskusji dotyczącej realizacji rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego oraz wdrożonego programu PPK.

Konferencja IDM będzie gościła również prezesów spółek publicznych wyróżnionych we wspólnej akcji Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz Izby Domów Maklerskich pod nazwą „BADANIE RELACJI INWESTORSKICH W SPÓŁKACH Z WIG30”. W czasie konferencji zostaną rozdane nagrody za najlepszy IR w 2019 r. Inicjatywa ta ma na celu promowanie spółek o najwyższych standardach relacji inwestorskich i budowanie zaufania do rynku kapitałowego. Imprezą towarzyszącą konferencji będą VII Mistrzostwa Polski Rynku Kapitałowego w Slalomie Gigancie, zawody otwarte dla pracowników instytucji rynku kapitałowego oraz uczestników konferencji.

Konferencje Izby Domów Maklerskich cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Ostatnia konferencja, która odbyła się w marcu 2019 r., gościła rekordową liczbę ponad 300 uczestników rynku kapitałowego. Podczas jej trwania odbyło się 11 paneli dyskusyjnych z udziałem inwestorów, przedstawicieli spółek giełdowych, domów maklerskich, banków, organów rządowych, nadzoru, giełd, instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

 • RYNEK KAPITAŁOWY DLA INFRASTRUKTURY I INNOWACJI
 • PROMOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO FINANSOWANIA (INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH)
 • ZWIĘKSZANIE UDZIAŁU OSZCZĘDNOŚCI W GOSPODARCE
 • ZWIĘKSZANIE EFEKTYWNOŚCI INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH
 • WZMACNIANIE ZAUFANIA DO RYNKU
 • ZWIĘKSZANIE PŁYNNOŚCI NA RYNKU KAPITAŁOWYM
 • NOWE WYMOGI REGULACYJNE DLA EMITENTÓW
 • WPŁYW KRAJOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA ROZWÓJ POLSKIEJ GOSPODARKI – ROLA KAPITAŁU KRAJOWEGO W FINANSOWANIU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
 • WYKORZYSTYWANIE KONKURENCYJNYCH NOWYCH TECHNOLOGII
 • STABILNOŚĆ OTOCZENIA REGULACYJNEGO I NADZORCZEGO, BARDZIEJ EFEKTYWNE PROCEDURY ADMINISTRACYJNE
XX Konferencja IDM uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Zapowiedź XX Konferencji IDM

REKOMENDACJE XX KONFERENCJI IDM

REKOMENDACJE

XX JUBILEUSZOWA KONFERENCJA IZBY DOMÓW MAKLERSKICH

„Rozwój potrzebuje kapitału – rynek kapitałowy dla innowacji i infrastruktury”

5-8 marca 2020 roku, Bukowina Tatrzańska

 

Izba Domów Maklerskich przygotowała rekomendacje dla decydentów, przedstawicieli polskiego rządu, nadzorcy i regulatora dotyczące potrzebnych zmian i działań na rzecz rozwoju rynku kapitałowego w Polsce w celu realizacji Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK).

Rekomendacje są wynikiem dyskusji panelowych uczestników konferencji w Bukowinie Tatrzańskiej oraz inicjatyw środowiska maklerskiego w związku z celami SRRK.

1. Zaangażowanie decydentów i uczestników rynku kapitałowego w odbudowę wiarygodności rynku krytyczne dla skutecznej realizacji Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Polsce.

Efektywnie funkcjonujący rynek kapitałowy jest fundamentem rozwoju gospodarczego opartego na wiedzy i innowacjach. Głównie to instrumenty rynku kapitałowego, a nie kredyty bankowe są źródłem finansowania innowacji, które przyczyniają się do wzrostu produktywności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Jednym z ważnych elementów sprawnego funkcjonowania rynku jest jego wiarygodność, która wpływa na skłonność inwestorów do angażowania środków na giełdzie. Po to, aby rynek kapitałowy właściwie wypełniał swoją funkcję kierowania finansowania do najbardziej perspektywicznych sektorów i przedsiębiorstw, powinien spełniać najwyższe standardy wiarygodności. Zaufanie do spółek, nadzorcy, instytucji pośredniczących, jakość regulacji dla ochrony inwestorów, to czynniki, kluczowe dla rozwoju rynku. Dla budowania wiarygodności rynku konieczne jest dziś pełne zaangażowanie rządu, nadzorcy i uczestników rynku.

2. Kluczowa rola Ministerstwa Finansów i pełnomocnika ds. realizacji SRRK we wdrażaniu i realizacji SRRK, konieczne wskazanie etapów realizacji SRRK i mierników jej sukcesu.

Rządowa Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego wskazuje ogólne obszary i tematy wymagające zmian na rynku w ramach realizacji celu określonego w dokumencie. Wdrożenie projektu wymaga uszczegółowienia zagadnień i określenia konkretnych rozwiązań, które pozwolą osiągnąć zakładane cele. Biorąc pod uwagę złożoność tematów wskazanych w dokumencie i ich interdyscyplinarność, realizacja SRRK będzie wymagała także konsultacji i decyzji międzyresortowych. Dlatego kluczowa dla wdrożenia projektu będzie silna pozycja polityczna i merytoryczna pełnomocnika rządu ds. realizacji SRRK, który powinien wykazać się determinacją w działaniach na rzecz rozwoju rynku kapitałowego.

Istotna jest również ścisła współpraca pełnomocnika z kluczowymi organizacjami rynku kapitałowego dla wypracowania optymalnych konkurencyjnych rozwiązań w dochodzeniu do celu z zachowaniem interesu gospodarczego Polski jako priorytetu w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Uczestnicy rynku widzą potrzebę wskazania priorytetów dla poszczególnych działań określonych w Strategii, etapów realizacji projektu oraz mierników jego sukcesu weryfikowanych po każdym etapie. Wprowadzenie ustalonych z uczestnikami rynku kryteriów oceny sukcesu wdrażanych działań ułatwi bieżący nadzór nad projektem.

3. Utworzenie sądu rynku kapitałowego dla skuteczniejszej egzekucji prawa w celu zwiększenia zaufania do rynku.

Zaufanie do rynku jest pochodną skutecznej ochrony inwestorów, a ta wynika z jakości regulacji, kompetentnego nadzoru oraz egzekucji prawa. Obecnie sprawy związane z rynkiem kapitałowym są wyzwaniem dla wymiaru sprawiedliwości a sędziowie i prokuratorzy sądów ogólnych nie mają wystarczających kompetencji do merytorycznej oceny specjalistycznych zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym. To wpływa na długość postępowań sądowych i jakość orzecznictwa. Brak skutecznej egzekucji prawa podważa zaufanie inwestorów do systemu.

Instytucja Sądu Rynku Kapitałowego, dzięki pracy sędziów specjalistów w dziedzinie rynku kapitałowego, będzie gwarantem szybkiej i profesjonalnej egzekucji prawa i ochrony inwestorów, co przyczyni się do wzrostu zaufania do rynku.

4. Wprowadzenie ulg podatkowych, takich jak likwidacja podatku Belki od inwestycji na rynku regulowanym, narzędziem stymulującym inwestowanie na rynku kapitałowym.

Rozwój polskiego rynku kapitałowego powinien służyć, z jednej strony zwiększaniu produktywności kapitału w gospodarce, zaś z drugiej demokratyzacji korzyści ze wzrostu produktywności kapitału. Wymaga to zmiany struktury oszczędności gospodarstw domowych i konwersji rosnącej części oszczędności na kapitał dla przedsiębiorstw dostępny na giełdzie. Zyski z akcji w długim terminie znacząco przekraczają zyski z lokat bankowych i pozwalają partycypować inwestorom w rosnących zyskach przedsiębiorstw.

Wobec bardzo niskiej skłonności Polaków do oszczędzania, w długoterminowym interesie zarówno gospodarstw domowych jak i krajowego rynku kapitałowego leży rozwijanie programów oszczędnościowych, takich jak Pracownicze Plany Kapitałowe.

Drugim narzędziem wsparcia inwestycji w polskie firmy powinny być zachęty podatkowe. Strategia nie adresuje problemu niewłaściwej struktury oszczędności gospodarstw domowych, gdzie blisko połowa środków znajduje się na rachunkach bankowych. Struktura ta jest szkodliwa zarówno dla polskiej gospodarki, bo ogranicza podaż krajowego kapitału dla polskich firm na rynku kapitałowym, jak i dla samych oszczędzających, którzy nie uczestniczą we wzroście produktywności polskiej gospodarki. Należy więc wprowadzić preferencje podatkowe, takie jak likwidacja lub zmniejszenie opodatkowania inwestycji (tzw. podatek Belki) w stosunku do przychodów odsetkowych na rachunkach bankowych dla zachęcenia do konwersji części oszczędności gospodarstw domowych w kapitał dostępny na rynku kapitałowym.

Zawarta w SRRK propozycja zmniejszenia opodatkowania dywidend od akcji trzymanych przez co najmniej trzy lata jest rozwiązaniem niewłaściwym, bo obniża płynność na rynku. Płynność jest zaś najlepszym sumarycznym kryterium oceny atrakcyjności rynku dla inwestorów.

5. Unikanie gold-platingu w tworzonych regulacjach krajowych oraz maksymalne stosowanie zasady proporcjonalności w implementacji przepisów UE.

Czynnikiem osłabiającym kondycję polskiego rynku kapitałowego są bezpośrednie i pośrednie koszty regulacji, nieadekwatne do potrzeb klientów, wielkości naszego rynku i funkcjonujących na nim podmiotów.

Nadmierne regulacje i wprowadzanie wymogów ponad prawo UE nie tylko konsumuje zasoby uczestników rynku, ale również ogranicza prowadzenie działalności w wielu jego obszarach. Rozwiązania legislacyjne przyjęte w polskim prawodawstwie nie powinny nadmiernie obciążać krajowych podmiotów, szczególnie w porównaniu z podmiotami z innych państw członkowskich, ponieważ zmniejsza to konkurencyjność polskiego rynku. SRRK mówi o konieczności wypracowania przez Komisję Nadzoru Finansowego, we współpracy z praktykami rynku, kodeksu dobrych praktyk dla unikania gold-platingu i zachowania zasady proporcjonalności w krajowych regulacjach.

Przykładem gold-platingu jest, wynikający wyłącznie z przepisów prawa krajowego, obowiązek dotyczący kwestii weryfikacji i dokumentacji „zachęt” (tj. obowiązku z art. 32b ust. 2 i 3 u.o.f.i.), który nie znajduje potwierdzenia w odpowiednich przepisach Dyrektywy MiFID II oraz Dyrektywy 2017/593, jak również w odpowiednich krajowych (w różnych państwach członkowskich UE) implementacjach tych dyrektyw, które są dyrektywami maksymalnej harmonizacji. Zgodnie z naszą wiedzą jest obowiązkiem nałożonym wyłącznie w regulacjach polskich.

Postulowane przez SRRK powołanie przez MF i KNF zespołu roboczego do spraw identyfikacji nadmiarowych regulacji krajowych (w tym stanowisk UKNF) w stosunku do regulacji unijnych powinno wyeliminować, w konsultacji z podmiotami wszystkich sektorów rynku kapitałowego, przypadki gold-platingu w obecnie obowiązujących regulacjach. Nie zmienia to postulatu unikania takich rozwiązań w nowych regulacjach.

6. Wprowadzanie przez regulatora europejskiego oraz polskiego nowych wymogów dotyczących zapewnienia praw akcjonariuszy dostosowanych do skali działalności i zasobów emitentów.

Obecnie obowiązuje zasada jednakowych wymogów regulacyjnych wobec wszystkich emitentów, co powoduje, że obciążenia są najbardziej odczuwalne po stronie najmniejszych podmiotów (np. z WIG80), i w konsekwencji może stanowić dla nich zachętę do opuszczania giełdy.

Potrzebna jest debata, jak wyznaczyć granicę między transparentnością dla powszechnej wiedzy akcjonariuszy, a tajemnicą przedsiębiorstwa służącą utrzymaniu konkurencyjności. Nadmiar nowych przepisów może przyczyniać się do przeregulowania rynku i spadku jego atrakcyjności dla potencjalnych emitentów oraz inwestorów.

Wprowadzenie zachęt regulacyjnych dla akcjonariuszy do większego i długoterminowego zaangażowania w spółki służy rozwojowi rynku kapitałowego. Jednak powinny one być tak implementowane z prawa UE, aby nie generowały nadmiernych nieuzasadnionych wysokich kosztów i innych obciążeń po stronie emitenta.

7. Zniesienie barier regulacyjnych dotyczących polskich inwestorów instytucjonalnych w zakresie dostępu do nowych klas aktywów, takich jak rynek nieruchomości (REIT), transakcje venture capital / private equity oraz projekty infrastrukturalne.

W ciągu ostatnich 8 lat, udział akcji w aktywach polskich TFI spadł w styczniu 2020 roku do poniżej 10% z ok. 20%. Mimo globalnej hossy, giełda nie odczuła istotnych napływów a klienci preferowali inwestycje w fundusze bezpieczne, głównie instrumentów dłużnych. Jednocześnie stale rosną oszczędności gospodarstw domowych na rachunkach bankowych a część z nich kierowana jest na rynek nieruchomości w poszukiwaniu atrakcyjniejszych stóp zwrotu. W tym kontekście ważne jest usunięcie barier regulacyjnych utrudniających aktywność polskich inwestorów instytucjonalnych w takich segmentach rynku jak rynek nieruchomości (REIT) oraz projekty infrastrukturalne. Polski nie ominął również ogólnoświatowy trend rozwoju rynku transakcji prywatnych. Dlatego ważne jest, aby fundusze inwestycyjne, w tym te inwestujące oszczędności emerytalne, miały dostęp do segmentu private equity oraz venture capital.

8. Uchwalenie ustawy o „Yieldco” czyli firmach inwestujących na rynku OZE (farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne) na wzór ustawy o REIT.

Yieldco to struktury inwestycyjne tworzone przez firmy działające na rynku OZE poprzez wydzielenie do oddzielnej spółki (Yieldco) aktywów operacyjnych (farm wiatrowych, aktywów fotowoltaicznych). Dzięki temu następuje oddzielenie ryzykowniejszej działalności deweloperskiej od stabilnych, długoterminowo zakontraktowanych aktywów generujących stabilne przepływy pieniężne. Stabilne aktywa posiadane przez struktury Yieldco umożliwiają wypłatę stałej dywidendy. Podobnie jak w przypadku rynku najmu nieruchomości, w obecnym stanie prawnym wypłaty dywidendy są podwójnie opodatkowane (po pierwsze na poziomie CIT, po drugie na poziomie podatku od dywidendy). Wprowadzenie struktur typu REIT wyeliminuje jeden poziom opodatkowania, tworząc atrakcyjny instrument inwestycyjny, przez to zwiększając zaangażowanie instytucjonalnego i prywatnego kapitału na perspektywicznym rynku OZE.

9. Utworzenie programu funduszy inwestycyjnych typu FIZ działających na rynku NewConnect, na wzór programu PFR Ventures.

Obecnie głównym problemem rynku NewConnect jest brak zaangażowania inwestorów instytucjonalnych, którzy mogliby odpowiednio wycenić innowacyjne spółki. Rynek NewConnect zdominowali głównie nastawieni spekulacyjnie inwestorzy indywidualni.

Większość TFI nie inwestuje na rynku NewConnect m.in. z powodu zbyt niskiej płynności oraz skomplikowanych procedur dopuszczeniowych. Postulowanym rozwiązaniem jest stworzenie (np. w ramach PFR Ventures) dodatkowego Funduszu Funduszy (FoF), skierowanego do spółek notowanych i planujących notowania na rynku NewConnect. FoF zainwestowałby w fundusze, działające w ramach krajowych TFI. Takie działania ułatwiłyby pozyskanie kapitału dla innowacyjnych spółek, dałyby możliwość exitów inwestycyjnych dla funduszy VC, zapewniły wzrost liczby debiutów na NewConnect, a w przyszłości wzrost liczby IPO na GPW.

10. Obniżenie kosztów dostępu do infrastruktury rynku giełdowego.

Dokument SRRK wskazuje, że polski rynek giełdowy należy obecnie do najdroższych w Europie, między innymi w zakresie poziomu kosztów transakcyjnych. W rezultacie, jednym z działań wymienionych w Strategii jest analiza kosztów infrastruktury na krajowym rynku kapitałowym. Postulujemy o jak najszybsze podjęcie prac w tym obszarze. Kluczowe dla określenia długoterminowej reguły dotyczącej poziomu opłat infrastruktury rynku giełdowego jest ustalenie, czy GPW jest spółką nastawioną na zysk czy spółką infrastrukturalną, której interes podporządkowany jest interesowi uczestników rynku kapitałowego.

Od kilku lat branża maklerska notuje stałe pogorszenie wyników. Krajowe firmy inwestycyjne zmagają się z rosnącą konkurencją globalnych graczy, przy rosnących obciążeniach regulacyjnych oraz kosztach dostępu do infrastruktury giełdowej (wzrost udziału opłat GPW/KDPW w prowizji brokerskiej).

11. Rozszerzenie giełdowego programu wsparcia pokrycia analitycznego.

Uruchomienie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie programu wsparcia pokrycia analitycznego zostało bardzo dobrze odebrane przez inwestorów oraz emitentów. Tego typu programy są efektywne kosztowo z punktu widzenia wdrożenia SRRK, a jednocześnie realizują kilka celów zdefiniowanych w Strategii, takich jak wzrost płynności, polepszenie dostępu do kapitału przez MŚP oraz poprawa efektywności instytucji pośredniczących. Zasadne wydaje się rozszerzenie programu o kolejne spółki z sektora przedsiębiorstw o niższej i średniej kapitalizacji.

12. Rewizja zapisów Dyrektywy MiFID II w zakresie oddzielenia płatności za analizy od prowizji za realizację zleceń.

Wprowadzenie regulacji wymuszającej oddzielenie płatności za analizy od prowizji maklerskiej spowodowało znaczący spadek pokrycia analitycznego małych i średnich spółek w Europie i jest jednym z najczęściej wymienianych negatywnych skutków wprowadzenia MiFID II. Polski rynek został dotknięty pośrednio, głównie w obszarze firm inwestycyjnych oferujących swoje usługi inwestorom zagranicznym. Oddzielenie płatności za analizy nie dotyczy polskich TFI i OFE – tym ważniejsze jest adekwatne wdrażanie tego przepisu na polskim rynku kapitałowym, a przedstawiciele polskiego regulatora i nadzorcy powinni być mocnymi adwokatami rewizji tych przepisów na forum europejskim.

13. Pozostawienie odrębności organizacyjnej biur maklerskich funkcjonujących lub włączanych w struktury bankowe. Stworzenie lepszych warunków do rozwoju krajowej branży biur i domów maklerskich.

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego w Polsce nie zawiera koniecznych rozwiązań zmierzających do stworzenia lepszych warunków do rozwoju krajowej branży domów i biur maklerskich, która ma odgrywać ważną rolę w realizacji SRRK a która od lat ponosi coraz większe straty na działalności podstawowej. Słaba kondycja krajowej branży stanowi barierę w rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Skutkować to będzie ograniczeniem dostępu do finansowania inwestycji dla najbardziej dynamicznych i innowacyjnych przedsiębiorstw, szczególnie średnich i małych, które są obsługiwane przez krajowe podmioty – domy maklerskie, a nie zagraniczne, na czym w efekcie ucierpi cała gospodarka. Dlatego utrzymanie i rozwój kompetencji krajowych domów maklerskich w zakresie wyceny i doradztwa leży w interesie całego polskiego rynku kapitałowego i gospodarki.

Obecnie branża krajowych domów i biur maklerskich przeżywa najtrudniejsze chwile w swojej historii, związane z wysokimi obciążeniami i opłatami transakcyjnymi, co powoduje straty na jej podstawowej działalności. W tym samym czasie zagraniczne podmioty przejmują kontrolę nad krajowym rynkiem. Zdalni członkowie, dysponując ogromnymi korzyściami skali, przy niższych kosztach obsługi zdalnej, dominują w segmencie obsługi inwestorów instytucjonalnych, szczególnie na największych polskich spółkach. Zdalni członkowie zaniżają ceny usług, ponieważ mogą pokrywać straty ponoszone na obsłudze handlu na drogim rynku warszawskim zyskami z tanich rynków. Takiej przewagi nie mają krajowi brokerzy, którzy działają na polskim rynku.

W ostatnim okresie odbyły się procesy włączania niektórych firm inwestycyjnych do macierzystych struktur bankowych. Niejednokrotnie wiązało się to ze spadkiem aktywności danej instytucji na rynku kapitałowym z negatywnym skutkiem dla klientów, emitentów i ekosystemu rynku kapitałowego. Jednocześnie SRRK zakłada, że jednym z mechanizmów blokujących rozwój pośrednictwa jest brak jednolitej licencji bankowej (JLB), który obecnie uniemożliwia bankom bezpośrednie działanie na rynku kapitałowym bez dublowania szeregu struktur.

Nie kwestionując części argumentów efektywnościowych, postulujemy utrzymanie odrębności jednostek biznesowych zajmujących się usługami maklerskimi z uwagi na ich odmienny charakter, istotną rolę jaką pełni rynek kapitałowy oraz wymogi dotyczące ryzyka i ochrony inwestorów. Ze względu na większą złożoność, a jednocześnie większe ryzyko i mniejszą skalę usług inwestycyjnych i związanych z rynkiem kapitałowym (np. animacja), wprowadzenie JLB stwarza także ryzyko marginalizacji tych usług w bankach uniwersalnych na korzyść prostszych usług bankowych.

Rozdzielenie bankowości uniwersalnej od inwestycyjnej jest podstawą anglosaskiego modelu finansowania gospodarki, który lepiej odpowiada wymogom współczesnych gospodarek i sprzyja rozwojowi innowacji i dynamizacji wzrostu gospodarczego. Proponowana w SRRK idea JLB sprowadza się do wchłaniania bankowości inwestycyjnej do banków komercyjnych, zgodnie z modelem kontynentalnym.

PROGRAM XX KONFERENCJI IDM

5 MARCA 2020 R. (CZWARTEK)

20:00 – 00:00 SPOTKANIE NETWORKINGOWE uczestników konferencji – koktajl (Klub poziom -2)

6 MARCA 2020 R. (PIĄTEK)

WARSZTATY

09:00 – 10:00 „FINANSOWANIE I REALIZACJA PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W BRANŻY SUROWCOWEJ”

Prezentacja KGHM Polska Miedź S.A.

     
10:15 – 11:15 POWIADAMIANIE O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH I OCHRONA SYGNALISTY

Warsztat Kancelarii Raczkowski sp. k.

„VENTURE CAPITAL JAKO KLASA AKTYWÓW”

Warsztat PFR Ventures i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

     
11:30 – 12:15 Lunch

 

KOFERENCJA

 

12:30 – 13:00 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Santander Biuro Maklerskie

Piotr Prażmo – Przewodniczący Rady Domów Maklerskich, Przewodniczący Rady Programowej, Członek Zarządu, Erste Securities Polska S.A.

   
13:00 – 13:30 WYSTĄPIENIA

ARTUR SOBOŃ – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Instrumentów

Finansowania Rozwoju Gospodarczego Państwa, Ministerstwo Aktywów Państwowych

KAMIL BORTNICZUK – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

dr hab. JACEK JASTRZĘBSKI, prof. UW – Przewodniczący, Komisja Nadzoru Finansowego

   
13:30 – 13:40 Wystąpienie: Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Santander Biuro Maklerskie
13:40 – 15:10 PANEL DYSKUSYJNY

„RYNEK KAPITAŁOWY DLA INFRASTRUKTURY I INNOWACJI”

Zakres tematyczny:

 • Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego – korzyści a główne wyzwania na obecnym etapie realizacji.
 • Warunki skutecznego wdrożenia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.
 • Rola rynku kapitałowego a potrzeby zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki.
 • Źródła kapitału krajowego.
 • Rynek kapitałowy jako źródło finansowania strategicznych inwestycji publicznych.
 • Czy zachęty dla spółek do pozyskiwania kapitału na regulowanym rynku kapitałowym, przewidziane w SRRK są wystarczające?
 • Czy barierą jest koszt kapitału (w warunkach ujemnych stóp procentowych w UE), czy raczej brak kapitału lub inna przeszkoda?

 Uczestnicy panelu (w kolejności alfabetycznej):

 • dr Marek Dietl – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW – Przewodniczący KNF, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Piotr Kozłowski – Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao, Biuro Maklerskie Pekao
 • Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Santander Biuro Maklerskie
 • Maciej Trybuchowski – Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., KDPW_CCP S.A.
 • Grzegorz ZawadaDyrektor Pionu Inwestycji i Bankowości Prywatnej, PKO Bank Polski S.A.
 • Grzegorz Zieliński – Regional Director, Head of Central Europe and the Baltic States, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

 Moderator: Robert Stanilewicz – Dyrektor Rozwoju Mediów, Analizy Online S.A.

     
15:10 – 15:30 Przerwa kawowa
 Przerwa kawowa
15:30 – 16:50 PANEL DYSKUSYJNY

„PROMOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO FINANSOWANIA (INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH)”

Zakres tematyczny:

 • Zrównoważony rozwój gospodarczy a promowanie zrównoważonego finansowania w ramach rynku kapitałowego.
 • Jak polityka klimatyczna UE wpływa na kierunek rozwoju spółek i rynku kapitałowego?
 • Na ile trendy zapowiadane przez nową Komisję Europejską trwale wpłyną na finansowanie spółek? Czy zdobycie i cena finansowania będą zależne od „zero carbon policy” lub neutralności klimatycznej spółki?
 • Jak spółki powinny dostosować swój model biznesowy do nowych wyzwań wynikających z uwzględniania w swojej działalności zagadnień ESG?
 • Co zmieni sustainable investment? Czy firmy niewystarczająco „zielone” staną się celami dezinwestycji ze strony inwestorów finansowych? Czy inwestorzy mogą być zmuszeni przebudowywać portfele?

 Uczestnicy panelu (w kolejności alfabetycznej):

 • Kamil Bortniczuk – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Robert Kubin – Prezes Zarządu, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
 • Maciej Lachowski – Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
 • Izabela Olszewska – Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Iwona Waksmundzka-Olejniczak – Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN S.A.
 • Bartłomiej Pawlak – Wiceprezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

 Moderator: Tomasz Prusek – Prezes Zarządu, Fundacja Przyjazny Kraj.

      
16:50 – 17:10 Przerwa kawowa
 Przerwa kawowa
17:10 – 17:20 WYSTĄPIENIE: PAWEŁ BORYS – Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju S.A.
17:20 – 18:30 PANEL DYSKUSYJNY

„ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU OSZCZĘDNOŚCI W GOSPODARCE”

Zakres tematyczny:

 • Czy celem SRRK powinien być wzrost oszczędności kierowanych na rynek kapitałowy (zamiast np. na rynek nieruchomości czy rynek dzieł sztuki)?
 • Jak skłonić Polaków do długoterminowego inwestowania? Jak zwiększyć udział instrumentów rynku kapitałowego w strukturze oszczędności gospodarstw domowych?
 • Wpływ PPK i transformacji OFE na poziom przyszłego zabezpieczenia emerytalnego Polaków a krajowy rynek kapitałowy.
 • Bariery i czynniki wzrostu poziomu partycypacji w PPK. Poziom partycypacji w składce przez pracodawców jako element motywujący dla pracowników.
 • Indywidualne formy oszczędzania – rola i atrakcyjność w nowym systemie.

 Uczestnicy panelu (w kolejności alfabetycznej):

 • Paweł Borys – Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju S.A.
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego KNF, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • dr Wojciech Nagel – Członek Rady Nadzorczej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Przewodniczący Rady, Fundacja GPW
 • Małgorzata Rusewicz – Prezes Izby, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.
 • Artur Wiza – Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland S.A.

Moderator: Tomasz Prusek – Prezes Zarządu, Fundacja Przyjazny Kraj

    
18:30 – 19:40 PANEL DYSKUSYJNY

„ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH”

Zakres tematyczny:

 • Jak zwiększyć efektywność działalności maklerskiej, która obecnie przynosi straty? Jaki powinien być model operacyjny krajowych firm inwestycyjnych w kontekście celu głównego SRRK, czyli zwiększenia finansowania innowacji w gospodarce?
 • Miernikiem sukcesu celu nr 3 SRRK jest osiągniecie do 2025 r. przez minimum dwa spośród instytucji pośredniczących statusu ogólnoeuropejskich instytucji pośredniczących oraz minimum jednej instytucji pośredniczącej mogącej konkurować ze swoimi odpowiednikami w skali międzynarodowej. Jak osiągnąć ten cel? Jakie będą korzyści dla polskich firm z powstania regionalnych championów wśród instytucji pośredniczących? Jak zapewnić wysoką jakość usługi pozyskiwania kapitału dla spółek z segmentu MŚP?
 • SRRK wskazuje, że Rząd powinien wspierać instytucje pośredniczące przez odpowiednie inicjatywy legislacyjne. Jakie inicjatywy legislacyjne mogłyby poprawić efektywność instytucji pośredniczących, jednocześnie zwiększając zaufanie do rynku?
 • Jednolita licencja bankowa: korzyści i ryzyka. Który model rynku finansowego bardziej służy zwiększeniu produktywności gospodarki: model kontynentalny z przewagą finansowania bankowego czy model anglosaski z przewagą wyspecjalizowanych firm inwestycyjnych (domów maklerskich)? Czy występuje ryzyko marginalizacji usług maklerskich ze względu na małe znaczenie w przychodach banków?
 • Czy teza o słabości technologicznej polskich firm inwestycyjnych jest uzasadniona i stanowi barierę do rozwoju rynku kapitałowego w Polsce? SRRK wskazuje, że „nadmiernie rygorystyczne regulacje dotyczące outsourcingu stanowią barierę rozwoju technologicznego firm pośredniczących, ograniczając innowacje w obszarze systemów front i back office”. Na ile umożliwienie outsourcingu usług IT może przyczynić się do rozwoju technologicznego firm inwestycyjnych, jednocześnie wspierając rozwój ekosystemu FinTech w Polsce?

 Uczestnicy panelu (w kolejności alfabetycznej):

 • Tomasz Bardziłowski – Dyrektor Zarządzający, Ipopema Securities S.A.
 • Agata Gawin – Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Bożena KłopotowskaZastępca Dyrektora ds. Operacyjnych, Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego
 • Piotr Kozłowski – Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao, Biuro Maklerskie Pekao
 • Radosław Olszewski – Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Bartosz Świdziński – Członek Zarządu, Erste Securities Polska S.A.

 Moderator: Robert Stanilewicz – Dyrektor Rozwoju Mediów, Analizy Online S.A.

      Przerwa
19:40 – 21:00 Przerwa
     Przerwa
21:00 – 02:00 UROCZYSTA GALA WIECZORNA

 • Wystąpienia
 • Rozdanie nagród dla spółek z WIG30, zwycięzców badania relacji inwestorskich
 • Występ artystyczny

7 MARCA 2020 R. (SOBOTA)

09:30 – 10:30

PANEL DYSKUSYJNY

„STABILNOŚĆ OTOCZENIA REGULACYJNEGO I NADZORCZEGO, BARDZIEJ EFEKTYWNE PROCEDURY ADMINISTRACYJNE”

Zakres tematyczny:

 • Przepisy UE i ich wdrożenie na rynku krajowym a reguły dotyczące wykładni przepisów UE.
 • Czy należy stworzyć niezależny podmiot oceniający sposób stosowania przepisów, w tym kar administracyjnych?
 • Jednolite i transparentne zasady wymierzania kar administracyjnych.
 • Rola Sądu Rynku Kapitałowego.

Uczestnicy panelu (w kolejności alfabetycznej):

 • Piotr Koziński – Dyrektor Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Agnieszka Rostkowska – Wiceprezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 • Małgorzata Rusewicz – Prezes Izby, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.
 • Piotr Sobków – Członek Zarządu, Izba Domów Maklerskich
 • zw. dr hab. Andrzej Szumański – Wiceprezes Sądu Izby Domów Maklerskich, Uniwersytet Jagielloński

Moderator: prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski – Prezes Sądu Izby Domów Maklerskich, Partner, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy.

PANEL DYSKUSYJNY

„ZWIĘKSZENIE PŁYNNOŚCI NA RYNKU KAPITAŁOWYM”

Zakres tematyczny:

 • Jakiej giełdy potrzebują inwestorzy, jakiej pośrednicy, a jakiej gospodarka?
 • Czym jest płynność na rynku i jakie są jej główne składowe z punktu widzenia uczestników?
 • Wartość obrotów sesyjnych, spready i free float – jakie działania podejmuje GPW, a jakie brokerzy w celu zwiększenia płynności?
 • Jakie działania zapisane w SRRK będą wspierać rynek w budowie płynności? Którzy interesariusze rynku powinni najbardziej zaangażować się w działania zapisane w tym filarze strategii?
 • Czy szansą dla poprawy sytuacji na rynku może być zakończenie reformy OFE oraz napływ środków z PPK
 • Czy nowe technologie i automatyzacja procesu inwestycyjnego mogą poprawić płynność na rynku?

Uczestnicy panelu (w kolejności alfabetycznej):

 • Piotr Borowski – Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Artur Iwański – Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego, Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego
 • dr hab. Krzysztof Jajuga – Prezes Zarządu, CFA Society Poland
 • Jacek Marcinowski – Prezes Zarządu, Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Rafał Wiatr – Wiceprezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

Moderator: Robert Stanilewicz – Dyrektor Rozwoju Mediów, Analizy Online S.A.

 

 

     
10:30 – 10:50 Przerwa kawowa
 Przerwa kawowa
10:50 – 11:50 PANEL DYSKUSYJNY

„WPŁYW KRAJOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA ROZWÓJ POLSKIEJ GOSPODARKI”

Zakres tematyczny:

 • Rola krajowych funduszy a zagranicznych w finansowaniu polskiej gospodarki, w tym szczególnie MŚP?
 • Zalety i ryzyka inwestowania środków za pośrednictwem funduszy – jak sprostać wyzwaniom reputacyjnym, prawnym i oczekiwaniom klientów?
 • Nowe regulacje i ich rola porządkująca działanie funduszy czy może tworzenie rozwiązań sprzyjających wypychaniu rodzimych funduszy na rzecz zagranicznych odpowiedników?
 • Czy należy postawić na inwestorów instytucjonalnych czy indywidualnych w rozwoju rynku?
 • Czy obecna struktura oszczędności gospodarstw domowych z dominującym udziałem środków na rachunkach bankowych jest korzystna dla gospodarki i oszczędzających?
 • Czy polityka podatkowa ujęta w SRRK, w tym brak zachęt do konwersji części oszczędności w kapitał, zawarta w SRRK stymuluje aktywność inwestorów?
 • W jakim kierunku, w obecnym otoczeniu regulacyjnym i biznesowym, zmierzają TFI?

Uczestnicy panelu (w kolejności alfabetycznej):

 • Piotr Kędra – Dyrektor Inwestycyjny, PFR Ventures Sp. z o.o.
 • Przemysław Kurczewski – Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Ewa Małyszko – Prezes Zarządu, PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego KNF, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Ignacy Morawski – Dyrektor Działu Raportów i Analiz, Szef Platformy, SpotData
 • Andrzej Sołdek – Członek Zarządu, Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Piotr Żochowski – Prezes Zarządu, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Moderator: Robert Stanilewicz – Dyrektor Rozwoju Mediów, Analizy Online S.A.

PANEL DYSKUSYJNY

 „NOWE WYMOGI REGULACYJNE DLA EMITENTÓW”

Zakres tematyczny:

 • Dyrektywa Praw Akcjonariuszy II – SRD II (Shareholder Rights Directive II) i jej implementacja w zmianach do Ustawy o ofercie publicznej.
 • Nowe obowiązki sprawozdawcze (polityka wynagrodzeń, transakcje z podmiotami powiązanymi, etc.).
 • Polityka wynagrodzeń a ustawa kominowa.
 • Co zmieni się dla spółek giełdowych stosujących „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”?

Uczestnicy panelu (w kolejności alfabetycznej):

 • Agnieszka Bogaj-Gryglicka – Dyrektor Departamentu Spółek Publicznych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Piotr Jelonek – Dyrektor Departamentu Prawnego, DEVELIA S.A.
 • nadzw. dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol – Wiceprezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.
 • Michał Perlik – Dyrektor Biura Projektów Strategicznych, PKN ORLEN S.A.
 • Katarzyna Rutkowska – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Rozwoju, AC S.A.
 • Michał Szemraj – Dyrektor Biura Sektora Funduszy, Bank Pekao S.A.

Moderator: Tomasz Prusek – Prezes Zarządu, Fundacja Przyjazny Kraj.

     
12:00 – 12:45 Lunch
 Lunch
13:00 – 14:00 PANEL DYSKUSYJNY

„WYKORZYSTYWANIE KONKURENCYJNYCH NOWYCH TECHNOLOGII”

Zakres tematyczny:

 • Perspektywy  i praktyczne zastosowania innowacji technologicznych na rynkach kapitałowych: Artificial Intelligence, Blockchain, Robo advisory;
 • Plany i oczekiwania wobec nadzorców w zakresie wprowadzania i promowania innowacji finansowych (na podstawie założeń Cyfrowej Agendy Nadzoru KNF);
 • Czy outsourcing i wykorzystanie przetwarzania w chmurze może wspierać polskie instytucje finansowe w budowie przewagi konkurencyjnej;
 • Czy rozwój innowacyjnych przedsięwzięć typu FINTECH wspiera czy stanowi zagrożenia dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego.
 • Czy bariery technologiczne utrudniają dynamiczny rozwój polskiego rynku kapitałowego.

Uczestnicy panelu (w kolejności alfabetycznej):

 • Michał Bazarnik – Head of Capital Markets, Accenture Polska
 • Sławomir Flis – Dyrektor Zarządzający Pionem Innowacji i Technologii, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Marcin Karczmarczyk – Dyrektor Zarządzający, Operator Chmury Krajowej S.A.
 • Przemysław Kurczewski – Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Sławomir Panasiuk – Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., KDPW_CCP S.A.
 • Artur Trunowicz – Dyrektor Pionu Rynku Kapitałowego, Asseco Poland S.A.

Moderator: Daniel Rząsa – Redaktor Naczelny, 300gospodarka.pl

   
14:00 – 14:20 Przerwa kawowa
 Przerwa kawowa
14:20 – 15:20 PANEL DYSKUSYJNY

„WZMACNIANIE ZAUFANIA DO RYNKU”

Zakres tematyczny:

 • Potencjalne obszary współpracy między instytucjami rynku kapitałowego w ramach realizacji działań SRRK 4.2.1 i 4.2.2.
 • Jak zapewnić stabilność i przewidywalność regulacji na rynku kapitałowym?
 • Jakie dodatkowe uprawnienia powinna uzyskać Giełda Papierów Wartościowych?
 • Jaką rolę w tym procesie powinny odgrywać nowoczesne narzędzia technologiczne umożliwiające szybki i transparenty dostęp do informacji?
 • Czy i jakie inne działania powinny zostać podjęte w celu kształtowania skutecznych ram nadzorczych i wzmocnienia ładu korporacyjnego?

Uczestnicy panelu (w kolejności alfabetycznej):

 • dr hab. Aleksander Chłopecki – Instytut Prawa Cywilnego, Uniwersytet Warszawski
 • Jakub Modrzejewski – Prezes Rady Giełdy, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Magdalena Łapsa-Parczewska – Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Jan Szewczak – Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.
 • Krzysztof Szułdrzyński – Partner Zarządzający, Dział Audytu i Usług Doradczych PwC Advisory Sp. z o.o.
 • Marcin Żółtek – Wiceprezes Zarządu, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

Moderator: Robert Stanilewicz – Dyrektor Rozwoju Mediów, Analizy Online S.A.

   
15:20 – 15:40 PODSUMOWANIE XX KONFERENCJI IDM
 Przerwa
16:30 Wyjazd na Mistrzostwa
17:00 – 20:30 VII MISTRZOSTWA POLSKI RYNKU KAPITAŁOWEGO W SLALOMIE GIGANCIE
KOLACJA-GRILLOWA na stoku w miasteczku narciarskim
   
21:00 – 01:00 APRES-SKI PARTY przy Muzyce DJ (Hotel BUKOVINA, Klub poziom -2)

8 MARCA 2020 R. (NIEDZIELA)

07:00 – 10:00 Śniadanie
do 12:00 Czas wolny
12:00 Wyjazd i wymeldowanie uczestników konferencji

PARTNERZY

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Partner Strategiczny

PARTNERZY

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Partner Strategiczny

Partner Główny

Partner Konferencji

Partner Instytucjonalny

EBRD1

Patronat Medialny

Analizy_Online
ISB news

PARTNERZY

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

PARTNERZY

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Partnerzy strategiczni

Partnerzy główni

Partnerzy konferencji

Partnerzy instytucjonalni

Partnerzy medialni

Partnerzy Mistrzostw

KOSZT i DOJAZD

KOSZT UDZIAŁU W XX KONFERENCJI IDM

Koszt netto

Koszt brutto

Pierwsza osoba*

2590,00 zł

3185,70 zł

Druga osoba i kolejne*

2390,00 zł

2939,70 zł

*dotyczy osób zgłoszonych z jednej instytucji (nie dotyczy osób zgłoszonych z jednej grupy kapitałowej.


KOSZT NOCLEGU

Hotel

3 noclegi*

Termin 5-8 marca 2020 r.

2 noclegi*

Termin 6-8 marca 2020 r.

Hotel BUKOVINA

1652,40 zł

1101,60 zł
Hotel HARNAŚ

988,20 zł

658,80 zł

Hotel NAT Bukowina Tatrzańska

927,00 zł

618,00 zł

*Powyższe kwoty są cenami brutto. Noclegi są pakietami 2 lub 3 dniowymi i nie ma możliwość ich skrócenia. Powyższe koszty noclegu zawierają śniadanie.


DOJAZD

Uczestnicy Konferencji dojeżdżają na Konferencję we własnym zakresie i na własny koszt.
Organizator zapewnia transport autokarem z Krakowa w dniu 5 i 6 marca 2020 r. do Hotelu BUKOVINA i w dniu 8 marca 2020 r. z Hotelu BUKOVINA na Dworzec PKP w Krakowie.

5 marca 2020 r., czwartek
Pociąg 5 marca 2020 r. z Warszawa Centralna odjazd godz. 13:30 (EIP5302), przyjazd do Kraków Główny godz. 15:46. Bilety na pociąg uczestnicy konferencji kupują we własnym zakresie.
Autokar będzie oczekiwał na Uczestników pod Hotelem PURO ul. Ogrodowa 10. Odjazd autokaru godz. 16:15. Przyjazd do Hotelu BUKOVINA ok. 18:30.

6 marca 2020 r., piątek
Pociąg 6 marca 2020 r. z Warszawa Centralna odjazd godz. 6:35 (EIC1312), przyjazd do Kraków Główny godz. 9:02. Bilety na pociąg uczestnicy konferencji kupują we własnym zakresie.
Autokar będzie oczekiwał na Uczestników pod Hotelem PURO ul. Ogrodowa 10. Odjazd autokaru godz. 9:30. Przyjazd do hotelu ok. 12:00.

8 marca 2020 r., niedziela
Odjazd Autokaru spod Hotelu BUKOVINA o godz. 11:00. Przyjazd na dworzec PKP Kraków Główny ok. godz. 13:30
Sugerujemy zatem zakup biletów na pociąg najwcześniej na godz. 14:07 (EIP3800).

Miejsce:

Hotel BUKOVINA, ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Osoba kontaktowa:

Michał Turek, Projekt Manager Konferencji, T:. 22 828 14 02,
M: 602 863 444, E: michal.turek@idm.com.pl

Masz pytania?

+48 (22) 828-14-02/03
konferencja@idm.com.pl

NAPISZ DO NAS: